EBLIDA Matrica – palīgs bibliotēkām darbā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem

Šī gada novembra sākumā Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas birojs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) publiskoja savu jaunāko produktu – EBLIDA Matricu.

Kas ir EBLIDA Matrica?

Matrica ir EBLIDA ieguldījums darba kārtībā “Eiropa 2030”; produkts, kuru EBLIDA piedāvā Eiropas bibliotēkām, lai palīdzētu tām iesaistīties ilgtspējīgas attīstības programmas “Eiropa 2030” īstenošanā.

EBLIDA Matrica ir instrumentu kopums, kurā atradīsiet:
1) informāciju par Eiropas Savienības (ES) instrumentiem, projektu konkursiem un programmām, kas attiecas uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) un var būt saistoši bibliotēkām;
2) galvenos rādītājus, kurus ES visbiežāk izmanto IAM aktivitāšu mērīšanai un vērtēšanai;
3) informāciju par pašreizējo bibliotēku politiku Eiropā, kas veicina IAM sasniegšanu (izstrādes procesā);
4) bibliotēku rādītājus, kas ļauj novērtēt bibliotēku veiktspēju un atbilstību IAM rādītājiem (izstrādes procesā).

EBLIDA Matrica paredzēta bibliotēku nozarei, bet to var izmantot arī citas kultūras iestādes, piemēram, muzeji un arhīvi.

Kā tas darbojas?

EBLIDA Matrica izstrādāta, balstoties uz pieņēmumu, ka bibliotēku misija ir saistīta ne tikai ar to krājumiem un pakalpojumiem. Bibliotēkām ir jāatbalsta vietējās kopienas vajadzības, to darbībai ir jābūt balstītai ietvarā, kur ekonomiskie, sabiedriskie un kultūras mērķi ir saskaņoti un vērsti vienā virzienā. Šis ietvars ir ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu iniciatīva, kuru 2015. gadā pieņēma visas ANO dalībvalstis, un tas ir kopīgs miera un labklājības plāns tagadnei un nākotnei.

Kā jūs to varat izmantot?

Iedomājieties, ka jūsu bibliotēka darbojas vidē, kur ir augsts piesārņojuma līmenis vai politiska apņemšanās likvidēt plastmasu. Bibliotēku uzdevums nav izstrādāt piesārņojuma kontroles politiku vai izskaust plastmasu. Par to ir atbildīgas speciālas institūcijas un zinātniskie centri. Taču bibliotēkas var izplatīt informāciju un veicināt sabiedrības izpratnes veidošanos savā kopienā. Ilgtspējīga sabiedrība galvenokārt ir dzīvesveida jautājums, tāpēc bibliotēkas, kuras ir tikšanās vietas savas kopienas iedzīvotājiem, var būt noderīgas, lai veicinātu nelabvēlīgas prakses izskaušanu un ilgtspējīgas uzvedības attīstību.

Bibliotēku nozares speciālisti var izmantot EBLIDA Matricu dažādiem nolūkiem.

  • KOMPASS

Sākot kādu jaunu aktivitāti bibliotēkā (un šī aktivitāte, visticamāk, būs saistīta ar IAM), jums var rasties jautājumi:
– kāda ir Eiropas politika šajā jomā?
– kā citas organizācijas realizē tos pašus vai līdzīgus uzdevumus?
– kas manā valstī (pilsētā, reģionā) ir ES finansējuma saņēmēji konkrētam IAM? (skat. ES datubāzi)
– kuru IAM politiku šobrīd īsteno manā valstī? (skat. nacionālos ziņojumus par IAM ieviešanu)?

Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz EBLIDA Matricas pirmā un trešā sadaļa.

  • KALKULATORS

Bibliotēkas, mērot savas aktivitātes, visbiežāk izmanto vienkāršus kritērijus, piemēram, “cik daudz” vai “cik bieži”. Daudz noderīgāk būtu izgūt rādītājus par bibliotēku lietderību un to ietekmi uz sabiedrību. Vai bibliotēkas ietekmē lietotāju (un arī nelietotāju) dzīvi?

Bibliotēku devuma novērtēšana saistībā ar sabiedrības mērķiem ir daudz efektīvāka, jo šādus datus var izmantot bibliotēku interešu aizstāvības nolūkos. Tāpēc EBLIDA Matricā atrodama informācija par EUROSTAT ilgtspējības rādītājiem, kuri tiek izmantoti, lai novērtētu IAM progresu Eiropas līmenī.

Par dažādiem mērīšanas un vērtēšanas rādītājiem lasiet EBLIDA Matricas otrajā un ceturtajā sadaļā.

  • SADARBĪBA

Neskatoties uz to, ka dalība Eiropas projektos reizēm mēdz būt sarežģīta, tā palielina bibliotēku atpazīstamību un ļauj pilnībā integrēties dažādos tīklos, kas bieži vien bibliotēkām ir grūti pieejami. EBLIDA Matricas pirmajā sadaļā ir uzskaitītas ES programmas, kurās bibliotēkas var atrast piemērotus sadarbības partnerus un strādāt pie ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

EBLIDA Matrica parāda, kā atsevišķas bibliotēkas vai bibliotēku sistēmas veicina ilgtspējīgas sabiedrības veidošanos un padara planētu par laimīgāku vietu tās iedzīvotājiem.

Izmantojiet EBLIDA Matricu, lai veidotu dziļāku izpratni par ilgtspējīgu attīstību un IAM nozīmīgumu, kā arī par bibliotēku lomu šo mērķu sasniegšanā.

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
Bibliotēku portāla redaktore
Tālr.: 67716043

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība