Atskats un atziņas par LATABA organizēto semināru “Personas datu aizsardzība un autortiesību jautājumi bibliotēkā” 2017. gada 29. novembrī LNB

2017. gada 29. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) organizēts seminārs “Personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumi bibliotēkā”. Ar Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) atbalstu seminārā piedalījās 13 LBB biedri – pārstāvji no dažādām bibliotēkām:

 • Aelita Biķerniece, Bauskas Centrālās bibliotēkas Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja;
 • Vivita Armanoviča, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja;
 • Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore;
 • Vija Nagle, Talsu Galvenās bibliotēkas direktore;
 • Ginta Dubrovska, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore;
 • Indra Logina, Gulbenes novada bibliotēkas Informācijas centra vadītāja;
 • Zigrīda Knostenberga, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas departamenta vadītāja;
 • Daiga Poča-Lapiņa, Madonas novada bibliotēkas Eiropas Savienības un uzziņu lasītavas vadītāja;
 • Gita Zepkāne, Rīgas Centrālās bibliotēkas galvenais eksperts bibliotēku jomā;
 • Antra Vasiļevska, Kokneses pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre;
 • Silvija Mūrniece, Alūksnes pilsētas bibliotēkas galvenā bibliotekāre-metodiķe;
 • Gaļina Sabļina, Ogres Centrālās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja;
 • Baiba Mūze, “Tieto Latvia” tirdzniecības vadītāja, klientu pārvaldnieks.

 

Seminārs bija ļoti aktuāls, jo joprojām autortiesību jautājumi bibliotēkās ir līdz galam nesakārtoti. Tālāk apkopotas dalībnieku galvenās seminārā gūtās atziņas.

Galvenie secinājumi un atziņas

Autortiesību likuma un Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratne bieži vien prasa padziļinātu juridisko skaidrojumu un zināšanas. Semināra programma bija ļoti blīva, bet interesanta. Lektori bija zinoši speciālisti, kas pārzina attiecīgo juridisko jomu un arī bibliotēku jautājumus. Dzirdētais liek vairāk uzmanības pievērst gan publiskajam patapinājumam, gan izdevumu pavairošanai.

Kokneses pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre Antra Vasiļevska atzīst, ka semināra laikā tika sniegts ļoti liels informācijas daudzums, gūtas atbildes uz dažādiem aktuāliem jautājumiem. Diemžēl ierobežotā laika ietvara dēļ daži jautājumi palika neuzdoti un neizprasti. Viņa iesaka LBB pavasara konferencē organizēt atsevišķu sesiju, kurā būtu iespēja iegūt zināšanas par autortiesībām un datu aizsardzību, jo, iespējams, lielai daļai publisko bibliotēku bibliotekāru trūkst īstas izpratnes par šiem jautājumiem.1 Lietderīgi bija arī atkārtot informāciju par personīgo datu aizsardzību kibertelpā, īpaši – kā sevi pasargāt no kiberapdraudējumiem, ļoti patika praktiskie piemēri. Šie ir jautājumi, ar kuriem publiskā iestādē jāsaskaras diendienā – gan tiešajā darbā, gan apmeklētāju konsultēšanā.

Interesanti bija noklausīties jautājumus par reprogrāfisko reproducēšanu tieši no zvērināta advokāta viedokļa, tādējādi gūstot pārliecību, kā ikdienas darbā pareizi ievērot visus reprogrāfiskās reproducēšanas ierobežojumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Skaidrāki kļuva jautājumi par publisko patapinājumu – par publiskā patapinājuma atlīdzības sadali, atlīdzības aprēķiniem un bibliotēku pienākumiem šajā jautājumā, kuri bibliotēku darbiniekiem ne vienmēr ir zināmi un skaidri. Lekcija par publiskajiem pasākumiem un izdevējdarbību bibliotēkā no autortiesību skatupunkta izraisīja vislielāko sašutumu semināra apmeklētāju vidū, jo tas vistiešākajā veidā skar bibliotēkas. Lielākais guvums no šīs lekcijas: kritiskā domāšana, ko jāpielieto, izvērtējot savu rīcību, lai netiktu pārkāpts likums – ne vien organizējot pasākumus, bet arī veidojot pasākumu vai izstāžu afišas, ievietojot informāciju bibliotēkas tīmekļvietnē un sociālajos tīklos, gatavojot prezentācijas. Turpmāk attēlus, kurus ievietosim darbam nepieciešamajos dokumentos, izvēlēsimies no bibliotēkas arhīva vai no vietnēm, kuras savas fotogrāfijas ļauj publicēt bez autoratlīdzības.

Baibas Mūzes, “Tieto Latvia” tirdzniecības vadītājas, klientu pārvaldnieka, atziņas: “Liels paldies Latvijas Bibliotekāru biedrībai par atbalstu manai dalībai Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas organizētajā seminārā “Personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumi bibliotēkā”. Dalība seminārā man deva iespēju gan nostiprināt esošās zināšanas, gan iegūt jaunu izpratni par šobrīd ļoti aktuālu tematu – personas datu aizsardzību. Aktualitāte saistīta ar Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas (VPDR) atbalstu datu apstrādē. Ļoti liela nozīme VPDR noteikumu izpratnei un ievērošanai ir bibliotēku darbā, jo jebkurā bibliotēkā notiek personas datu apstrāde – katra bibliotēka tradicionālā vai elektroniskā formā veido lasītāju reģistru. Man dalība seminārā bija īpaši nozīmīga, jo savā darbā esmu saistīta ar bibliotēku informācijas sistēmas “ALISE” (BIS “ALISE”) attīstību un bibliotekārā darba funkcionalitātes kvalitatīvu nodrošināšanu sistēmā. Tā kā apmēram 1100 bibliotēkas savu lasītāju reģistru veidošanā un lasītāju apkalpošanā izmanto BIS “ALISE”, tad “Tieto Latvia” kā sistēmas izstrādātājs un uzturētājs VPDR kontekstā ir datu operators, kurš veic datu apstrādi datu pārziņa (bibliotēkas) uzdevumā. Tas uzliek pienākumu sistēmā atbalstīt VPDR definētos principus drošai personas datu apstrādei.

Seminārā visnozīmīgākā man bija prezentācija “Kas ir personas dati un kā tos aizsargāt? Tiesiskie un praktiskie datu aizsardzības aspekti” (L. Bērziņa, Rīgas Stradiņa universitāte), jo lektore skaidroja, ko nozīmē personas dati, to droša apstrāde, kā arī mēģināja VPDR noteikumus ilustratīvi attiecināt uz bibliotēkas darbu. Prezentācijā guvu apstiprinājumu, ka VPDR izvirza uzdevumu bibliotēkām pārdomāt vairākas savas līdzšinējās darbības un lasītāju datu apstrādes principus. Seminārā iegūtais man palīdzēs plānot BIS “ALISE” attīstību, lai tā atbalstītu VPDR noteikumiem atbilstošu personas datu apstrādi. Tas palīdzēs arī bibliotekāru konsultēšanā par datu apstrādes jautājumiem, kā arī vērst uzmanību uz nepieciešamajām izmaiņām turpmākajā datu apstrādē sistēmā. Seminārā tika skarts arī temats “Personīgo datu aizsardzība kibertelpā” (A. Ķikāns, Datorzinību centrs), kas ir nozīmīgs jebkuram lietotājam. Būtu gribējies, lai temats būtu bijis vairāk saistīts ar norisēm bibliotēkā.

Seminārā iekļautie temati par izdevumu pavairošanu/reprogrāfisko reproducēšanu (J. Balodis-Bolužs, zvērināts advokāts), publisko patapinājumu (R. Kārkliņa, AKKA/LAA) un autortiesībām (I. Dombrovska, AKKA/LAA) mazāk ir saistīti ar maniem tiešajiem pienākumiem, bet ir aktuāli bibliotēku darbā. Prezentācijas par šiem tematiem raisīja pārdomas. Pēc semināra komunikācijā ar AKKA/LAA pārstāvēm pārrunājām, kā varētu patapinājuma uzskaitē izmantot un attīstīt BIS “ALISE” iespējas.”

Baibas Mūzes ieteikumi par semināra organizāciju:

 • Būtu bijis lietderīgi organizēt atsevišķu semināru par katru no tematiem: 1) personas datu apstrāde; 2) personas datu aizsardzība; 3) patapinājums, reproducēšana, autortiesības. Apvienojot vienā seminārā visus tematus, ierobežotais laiks nedod iespēju pietiekami tos izdiskutēt;
 • Būtu gribējies, lai lektori ne tikai skaidro jautājuma juridiskos aspektus vai aplūko tematu vispārīgi, bet gan savu prezentāciju saista ar bibliotekāro darbu. Sevišķi to var attiecināt uz personas datu aizsardzību, jo VPDR prasības ļoti lielā mērā skar lasītāju apkalpošanu bibliotēkā. Būtu nepieciešams izstrādāt informatīvu/metodisku materiālu, kas palīdzētu bibliotēkām labāk sagatavoties VPDR atbalstam.2

Kā izplatīta seminārā iegūtā informācija?

2017. gada 14. decembrī Talsu Galvenajā bibliotēkā darbinieku apspriedē bibliotēkas kolēģi tika informēti par seminārā aplūkotajiem jautājumiem, kuri jāievēro bibliotēkas darbā, kā arī reģiona bibliotēku darbinieku seminārā ar jauniegūto informāciju tika iepazīstināti Talsu reģiona bibliotēku darbinieki.

2017. gada 6. decembrī Bauskas Centrālās bibliotēkas telpās notika ikmēneša darba seminārs Bauskas reģiona bibliotekāriem, kurā piedalījās Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadu 35 bibliotēku darbinieces, kas tika iepazīstinātas ar LATABA seminārā iegūtajām zināšanām. 6. decembra seminārā tika pārrunātas prezentācijas par publisko patapinājumu un datu aizsardzību kibertelpā. Ar pārējām LATABA semināra prezentācijām Bauskas reģiona bibliotēku darbinieki tiks iepazīstināti 2018. gada semināros.

Par atziņām no semināra informēti kolēģi Gulbenes novada bibliotēkā. 2018. gada februāra sākumā notika seminārs arī Gulbenes novada pagastu bibliotekāriem.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiālbibliotēku darbiniekiem 2017. gada 14. decembrī tika rīkots informatīvs seminārs. Tika izveidota prezentācija par seminārā apskatītajiem jautājumiem, pēc tam izvērsās diskusija par to, kā pašlaik bibliotēkās tiek ievērota ar tiem saistītā likumdošana. Semināra dalībnieki dalījās ar savu pieredzi. Seminārā gūto zināšanu īstenošanai bibliotēkas darbā, 2017. gada 19. decembrī tika sasaukta sanāksme, kurā piedalījās bibliotēkas vadība, filiālbibliotēku un nodaļu vadītāji. Tika pārskatīts lasītāju reģistrācijas datubāzē ievadāmo datu apjoms, to atbilstība bibliotēkas darbības nodrošināšanai, datu uzglabāšanas ilgums, darbs ar kavētājiem. 2018. gadā šāda prezentācija tiek plānota novada bibliotekāru seminārā. Izveidoti un reprogrāfiskai reproducēšanai izmantojamo iekārtu tuvumā izvietoti informatīvi uzraksti lietotājiem, kuros iekļauti attiecīgie punkti no Autortiesību likuma un biedrības LATREPRO izstrādātajām vadlīnijām.

Informācija nodota Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas kolēģiem un lasītāju apkalpošanas darbiniekiem; jautājumi par personas datu aizsardzību un autortiesību ievērošanu izdevumu pavairošanā un pasākumu organizēšanā ietverti Liepājas Universitātes kursa “Izglītības iestādes bibliotekārs” lekcijā skolu bibliotekāriem. Seminārā Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas darbiniekiem aktualizēti jautājumi par personas datu aizsardzību, izdevumu pavairošanu, publisko patapinājumu, publisko pasākumu organizēšanu, ievērojot autortiesības.

Madonas novada bibliotēkā 2017. gada 1. un 6. decembrī datorapmācībās senioriem sniegts ieskats jautājumos par personas datu aizsardzību un personīgo datu aizsardzību kibertelpā; par personas datu aizsardzības jautājumiem tiks runāts arī citās datornodarbībās. 2017. gada 13 decembrī seminārā Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekiem izklāstītas atziņas par seminārā “Personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumi bibliotēkā” dzirdēto. Sagatavots un izsūtīts vizuāls materiāls par apdraudējumiem kibertelpā, reprogrāfiskās reproducēšanas ierobežojumiem, fotografēšanu bibliotēku pasākumos un fotogrāfiju publicēšanu, ko iespējams izlikt visās Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēkās. Informācija ar svarīgāko bibliotēkas apmeklētājiem ievietota arī Madonas novada bibliotēkas tīmekļvietnē, Latvijas Bibliotēku portālā un bibliotēkas sociālajos tīklos.

Semināra temats ļoti aktuāls Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbam, jo, rīkojot dažādus pasākumus, tiek izmantoti AKKA/LAA reģistrēto dzejnieku daiļdarbi. Piemēram 2017. gadā projekta “Dzejas dienas Ludzā” bibliotēkas darbinieki sadarbībā ar “Ludza TV” jauniešu grupu veidoja īsfilmu “Ludza dzejā”, kur vairākas reizes bija nepieciešama saskaņošana ar AKKA/LAA. 2017. gada 5. decembrī Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes bibliotēku darbinieku seminārā Inta Kušnere dalījās iegūtajā informācijā ar 26 kolēģiem – bibliotēku darbiniekiem. Informācijas ilustrēšanai tika izmantotas semināra “Personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumi bibliotēkā” prezentācijas.

Valkas novada dome ir noslēgusi licences līgumu ar AKKA/LAA par tiesībām izmantot autoru muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā. Līgums aptver visas Valkas novada kultūras iestādes, arī bibliotēkas. Pamatojoties uz šo līgumu, Valkas bibliotēka noteiktos termiņos iesniedz AKKA/LAA informāciju par notikušajiem pasākumiem un tajos izmantotajiem literārajiem darbiem. Diemžēl pagastu bibliotēkas bieži vien šos noteikumus neievēro. Ar Valkas reģiona bibliotekāriem par autortiesību un personas datu aizsardzības jautājumiem runāts 2017. gada semināros 6. decembrī Strenčos, 7. decembrī Valkā un 20. decembrī Smiltenē.

LATABA semināra izklāsts notika š. g. 31. janvārī Rīgas Centrālās bibliotēkas Informācijas dienā filiālbibliotēku vadītājiem. Līdztekus citiem aktuāliem jautājumiem sabiedrībā, kas skar bibliotēku darbu, pastiprināti tika skaidroti jautājumi par autortiesību ievērošanu, izdevumu pavairošanu un pasākumu organizēšanu, nepārkāpjot likumus. Katra filiālbibliotēkas vadītāja pienākumos ietilpst šīs informācijas nodošana visiem darbiniekiem kolektīvā. Par šīm tēmām ir jārunā pēc iespējas vairāk un vēlams organizēt autortiesību aizsardzības iestāžu speciālistu lekcijas, sarunas, tikšanās ar reālajiem darba darītājiem bibliotēkās.

Aizkraukles reģionā seminārs notiks 2018. gada pavasarī, un uz to tiks aicināts arī AKKA/LAA pārstāvis, lai padziļināti stāstītu par autortiesību jautājumiem bibliotēkās un to, kā bibliotēkām pareizāk rīkoties, lai netiku pārkāpti autortiesību likumi.

Turpinām diskusijas un domu apmaiņu

“Paldies LATABA, kas šo semināru organizēja un plānoja, paldies LBB par doto iespēju semināru apmeklēt. Ir iegūts ļoti daudz jaunas informācijas un lielāka sapratne par personas datu aizsardzību un autortiesībām”, atzīst visi semināra dalībnieki.

Jāatzīmē, ka diskusijas un domu apmaiņa par to, ko autortiesību un personas datu jomā darām pareizi un ko ne, bibliotekāru vidū nerimst ne mirkli. Īpaši tas attiecas uz bibliotēku lietotāju datiem, kopēšanu, internetā atrodamo resursu izmantošanu. Lai izvairītos no konfliktsituācijām, ir jāinformē lasītāji autortiesību jautājumā.

 

Pēc semināra dalībnieku materiāliem informāciju apkopoja:
Daiga Puķīte, LBB valdes priekšsēdētājas vietniece,
Madonas novada bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā

Foto: Alise Broka-Kutra, Vivita Armanoviča, Haralds Bukšs, Natālija Pozņaka, Sarmīte Radiņa, Daiga Puķīte, Daina Ģeibaka un Andžejs Beļevičs


1 2018. gada 12. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks LNB Bibliotēku attīstības centra organizēts seminārs par darbu ar personas datiem bibliotēkās. Semināra programma vēl top, un pieteikšanās uz semināru tiks izsludināta tuvāko nedēļu laikā.

2 LNB Bibliotēku attīstības centrā jau notiek darbs pie informatīvi konsultatīva materiāla izstrādes par darbu ar personas datiem bibliotēkās. Ir izveidota izdevuma redkolēģija/darba grupa. 12. aprīļa seminārā tiek plānota materiāla uzmetuma publiska apspriešana.

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība