Latvijas Bibliotekāru biedrības Publisko bibliotēku sekcija darbību beigusi 2018. gadā, kad tika apvienota ar citām neaktīvām līdzīgu darbības virzienu sekcijām, izveidojot jaunu – Bibliotēku attīstības sekciju (2019. gadā mainīts nosaukums uz Bibliotēku mārketinga sekciju). Publisko bibliotēku sekcija nodarbojās ar valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas attīstību un sadarbību ar muzejiem un arhīviem, tā izveidota 2004. gada 12. janvāra Publisko bibliotēku padomes sēdē, pārveidojot pastāvošo Automatizācijas sekciju (dažādos avotos minēta arī kā Tautas bibliotēku automatizācijas sekcija), jo automatizācijas darba virziens laika gaitā kļuvis neaktuāls. Automatizācijas sekcija tika dibināta 1997. gada 21. oktobrī uz bibliotēku informācijas sistēmas “ALISE” lietotāju bāzes.

Sekcijas vadītāja:

  • Antra Sprudzāne, Gulbenes novada bibliotēka

Sekcijas pasākumi:

Sekcijas pārdēvēšanas sanāksme 14.01.2004. Publisko bibliotēku padomes sēde
Latvijas Bibliotekāru biedrība