LBB Erasmus+ projekts “Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana”

No 2019. gada 2. līdz 8. martam astoņi Latvijas bibliotekāri no visiem Latvijas novadiem piedalījās mācībās Spānijā, Alkala de Enaresas pilsētā.

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) jau pirms pāris gadiem veica plašu Latvijas bibliotekāru aptauju, lai uzzinātu viņu vēlmes veiksmīgākam un motivējošam darbam. Pārliecinoši lielākā daļa respondentu izteica nepieciešamību pēc profesionālās pilnveides, regulārām mācībām, jauno tehnoloģiju izmantošanas pieaugušo izglītošanas procesā. Tādēļ radusies nepieciešamība pēc motivētas un spēcīgas pieaugušo izglītotāju komandas izveides, kas darbotos ar bibliotekāriem Latvijas reģionos, izmantojot profesionālas IKT kompetences. Izglītots un motivēts bibliotekārs bibliotēkas lietotājiem spēs sniegt atbalstu un organizēt efektīvas mācības.

Eiropas dimensijas integrēšana pieaugušo izglītības projektos ir ļoti svarīgs motivācijas veids. LBB, īstenojot šo pieaugušo izglītotāju profesionālās pilnveides projektu, cer veicināt Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju sadarbību un attīstīt jaunus projektus. Erasmus+ aktivitāte KA1 piedāvā doties uz ārvalstīm, lai tur mācītos kursos un dalītos pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem.

LBB projekta “Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana” darbības laiks ir no 2018. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. maijam. Projekta dalībniekiem tiešajā darbā ir saskare ar pieaugušo izglītības aktivitāšu organizēšanu. Dalībai šajā projektā izvēlēti aktīvākie bibliotekāri-pieaugušo izglītotāji ar LBB reģionālo nodaļu rekomendācijām: Mārtiņš Lagzdons, Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs, Itija Vespere, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste, Lana Augule, Dobeles novada centrālās bibliotēkas direktore, Viktorija Agafonova, Jelgavas pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre, Daiga Puķīte, Madonas novada bibliotēkas direktora vietniece metodiskajā darbā, Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenās bibliotēkas direktore, Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore, Zane Linde, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas juridiskā konsultante.

Mārtiņš Lagzdons: mācību procesā

Lana Augule un Viktorija Agafonova: mācību procesā

Zane Linde un Itija Vespere: mācību procesā

Mācību procesā

Kursu organizētājam “Cervantes Training” (Spānija, Alkala de Enaresa) ir gandrīz 20 gadu pieredze, piedāvājot mācības izglītotājiem, atbalstot un attīstot Eiropas dimensiju izglītībā. Kursu “Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning” (“Inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju apguve, izmantojot uz sadarbību un projektiem orientētu mācīšanu un mācīšanos”) vada profesionāli un starptautiski augstu novērtēti pasniedzēji. LBB projekta dalībnieku mācību programmu vadīja divi pasniedzēji: Hosē Garsija un Melinda Dūlija. Turklāt “Cervantes Training” līdztekus kursu programmai piedāvāja arī kulturāli izglītojošu programmu un dažādas ārpusnodarbību aktivitātes, kas veicināja kontaktu veidošanos starp kursu dalībniekiem un starpkultūru dialogu. Nenoliedzami iespaidīgs pārdzīvojums bibliotekāriem bija pasaulē pirmā modernā romāna un viena no nozīmīgākajiem darbiem literatūras vēsturē “Dons Kihots” autora Migela de Servantesa dzimtās mājas apmeklējums. Kursu organizācija daudz uzmanības velta tieši teorētisko zināšanu izmantošanai praksē, kas ir ļoti lietderīgi, profesionāli pilnveidojot pieaugušo izglītotājus. Mācības notiek angļu valodā.

“Cervantes Training” kursu “Innovative skills in ITC through collaborative and project-based teaching and learning” dalībnieki saņēma nepieciešamo atbalstu, jaunas idejas un apguva jaunas apmācību metodes veiksmīgai turpmākā darba organizēšanai, papildinot jau esošās praktiskās iemaņas IKT rīku izmantošanā tiešsaistes un tālmācības nodarbību organizēšanā. Turklāt šis projekts deva iespēju saliedēt dalībniekus un izveidot spēcīgu pieaugušo izglītotāju komandu visas valsts mērogā, pārstāvot Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali un Rīgu, un turpmāk dalīties ar zināšanām reģionāla un nacionāla mēroga semināros un citās Latvijas bibliotēku mūžizglītības aktivitātēs. Tā kā viena no mācību mobilitātes piedāvātajām tēmām ir starptautisku projektu apguve un iedvesmošana to realizācijai, LBB vēlas nākotnē attīstīt spēcīgu pieaugušo izglītotāju tīklu visā valstī, motivējot pieaugušo izglītotājus darboties gan vietējā, reģionālā, nacionālā, gan arī starptautiskā līmenī.

Zane prezentē Latvijas komandas projektu

Latvijas komanda kursu noslēguma dienā

Serifikātu saņemšana

Ļoti svarīga ir arī pieredzes apmaiņa ar mācību mobilitātes dalībniekiem no citām valstīm, starpkultūru dialoga stiprināšana un jaunu kontaktu nodibināšana. Kopā ar Latvijas bibliotekāriem šajā mācību mobilitātē piedalījās izglītotāji no Portugāles, Serbijas, Rumānijas, Grieķijas un Somijas.

Inta ar kursu organizētājiem

Kursu dalībnieku kopbilde

Projekta publicitātei un Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju pieredzes apmaiņai izveidota lapa sociālajā vietnē “Facebook” – “Latvijas bibliotekāri-pieaugušo izglītotāji”, kurai var pievienoties ikviens interesents.

Vairāk par projekta norisi dalībnieki informēs gan vietēja mēroga semināros, gan 16. aprīlī – Latvijas Bibliotēku festivāla laikā.

 

 

Ziņu sagatavoja:
Daina Girvaite
projekta koordinatore, LBB valdes locekle

Tiek izziņota LBB kopsapulce

Otrdien, 2019. gada 16. aprīlī plkst. 12.30–13.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, Rīgā, Mūkusalas ielā 3, notiks LBB kopsapulce, kas būs šī gada Latvijas Bibliotēku festivāla sastāvdaļa.

Darba kārtībā:

  1. Valdes priekšsēdētājas ziņojums.
  2. Biedrības 2018. gada pārskata apstiprināšana.
  3. Biedrības arhīva kārtošana: padarītais un plānotais.
  4. Biedrības sekciju aktualitātes.
  5. Rezolūcijas par Latvijas bibliotēku tīkla nodrošināšanu un attīstību balsojums.

Ja nevarat ierasties uz kopsapulci, lūdzam par to iepriekš paziņot pa tālr. 67716050 vai e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

LBB 2018. gada pārskats (būs pieejams drīzumā).
Rezolūcija par Latvijas bibliotēku tīkla nodrošināšanu un attīstību (būs pieejama drīzumā).

Rezolūcija tapusi, reaģējot uz pēdējos gados veikto bibliotēku tīkla reorganizāciju, kad daudzviet valstī ticis samazināts pagastu bibliotēku darba laiks un bibliotekāru slodzes, kā arī veikta bibliotēku pārveide par ārējās apkalpošanas punktiem. Rezolūcijā LBB vēršas pie atbildīgajām institūcijām ar aicinājumu saglabāt bibliotēku tīklu un nodrošināt tā attīstību, lai iedzīvotājiem visā Latvijā tiktu nodrošināti kvalitatīvi un pieejami bibliotēku pakalpojumi.

Ikviens biedrs ir aicināts iesniegt arī citus jautājumus kopsapulces darba kārtībai. Pieteikumi iesniedzami līdz 5. aprīlim uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

 

Ziņu sagatavoja:
LBB valde

Aicinām piedalīties 2019. gada Bibliotēku nedēļā un Bibliotēku festivālā

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) aicina bibliotekārus un bibliotēku draugus piedalīties tradicionālajā Bibliotēku nedēļā un ilgi gaidītajā Bibliotēku festivālā.

Bibliotēku nedēļa

Šī gada Bibliotēku nedēļa notiks no 22. līdz 28. aprīlim, un tās tēma ir “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”. Kā ierasts, Bibliotēku nedēļas tēma sasaucas ar aktuālo Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ģenerālkonferences nosaukumu. Šogad IFLA 85. ģenerālkonference notiks Atēnās, Grieķijā, un tās nosaukums ir “Libraries: dialogue for change”.

LBB rosina bibliotekārus būt drosmīgiem un radoši izmantot moto “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”, organizējot pasākumus un citas aktivitātes Bibliotēku nedēļā.

Bibliotēku festivāls

Bibliotēku nedēļu ievadīs LBB organizētais Latvijas Bibliotēku festivāls, kurš notiks 2019. gada 16.–17. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā un kura moto saskan ar Bibliotēku nedēļas tēmu: “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”.

Festivāla pirmajā dienā – 16. aprīlī – notiks Latvijas bibliotekāru 20. konference, kuras ietvaros pulcēsimies arī uz LBB biedru kopsapulci. Konferences galvenā viešņa būs Paikspīkas reģiona bibliotēkas Pieaugušo izglītošanas nodaļas vadītāja Teona Shainidze Krebs, kura stāstīs par šīs ASV bibliotēkas pieredzi pieaugušo izglītošanas darbā. Vēl konferences programmā būs tādi aktuāli temati kā jaunākie un redzamākie nozares resursi un platformas, bibliotekāru pieredze Erasmus+ projektu izmantošanā, sadarbība ar jauniešiem un iedzīvotājiem un daudzi citi interesanti un noderīgi temati. Konferences otrā daļa notiks trīs paralēlu sesiju veidā – atsevišķa sesija būs gan publiskajām, gan akadēmiskajām un skolu bibliotēkām. Reaģējot uz pēdējos gados notiekošo bibliotēku tīkla optimizāciju, LBB kopsapulces laikā tiks pieņemta rezolūcija par Latvijas bibliotēku tīkla nodrošināšanu un attīstību. Konferenci noslēgs Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kuras laikā jau otro gadu tiks pasniegta ne tikai LBB Gada balva, bet arī Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības (LSBB) Gada balva.

Tā kā ideju radīšanai un īstenošanai nepieciešams ilgāks laiks, Bibliotēku ideju tirgu nolemts organizēt katru otro gadu. Taču, neskatoties uz to, ka Bibliotēku ideju tirgus šogad nenotiks, 2019. gada Latvijas Bibliotēku festivāla otrā diena būs ne mazāk interesanta un atraktīva. 17. aprīlis – Latvijas Bibliotēku festivāla otrā diena – būs Bibliotekāru modes un stila diena. Šajā dienā bibliotekāri varēs uzklausīt etiķetes, komunikācijas un stila speciālistu ieteikumus sava vizuālā veidola uzlabošanai, dzirdēt pašu bibliotekāru stāstus un viedokli par bibliotekāru tēlu un piedalīties ne tikai Bibliotekāru modes sienas veidošanā, bet arī īstā Bibliotekāru modes skatē. Dienas otrajā daļā notiks LBB sekciju sapulces, kurās aicināti piedalīties ne tikai sekciju biedri, bet arī ikviens interesents.

Nāciet uz Bibliotekāru modes un stila dienu un demonstrējiet, ka bibliotekāri ir gan drosmīgi un atraktīvi, gan moderni un stilīgi! Pārmaiņas vispirms sākas mūsos pašos, un tikai tad, kad paši esam izgājuši ievērojamu pārmaiņu ceļu, mēs varam būt pilnvērtīgi partneri citu ceļā uz pārmaiņām.

Reģistrācija festivālam elektroniskā veidā iespējama līdz 12. aprīlim. Par dalību festivālā tiks izsniegts profesionālās pilnveides apliecinājums.

Festivāla programmai un citām festivāla aktualitātēm varat sekot līdzi LBB tīmekļvietnē un “Facebook” lapā.

Atgādinām, ka līdz 31. martam vēl var pieteikt kandidātus LBB Gada bibliotekāra un LBB Gada bibliotēkas balvai, kā arī informējam, ka vēl aizvien var pieteikties LBB organizētajā profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā uz Bavārijas bibliotēkām.

Tāpat aicinām dalīties ar fotogrāfijām akcijā “Bibliotekāru mode”.

Gan LBB individuālajiem biedriem, gan LBB institucionālo biedru darbiniekiem dalība festivālā ir bez maksas. Lai varētu izmantot šo iespēju, visiem biedriem līdz 31. martam ir jāsamaksā biedru nauda. Tie, kas vēl nav LBB biedri, esiet laipni aicināti pievienoties LBB biedru pulkam!

Svinēsim bibliotēkas kopā!

 

Festivālu atbalsta:

            

 

LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

LBB piedāvā pārstāvēt biedrību EBLIDA/NAPLE 27. konferencē

Vai uzskati, ka bibliotēkām jābūt brīvi pieejamām ikvienam? Vai vēlies dzirdēt kā Īrijā un citur pasaulē vēl joprojām norit diskusijas par bibliotēku pieejamību? Vai vēlies iegūt pieredzi un ar to dalīties ar Latvijas bibliotekāriem?

LBB piedāvā pārstāvēt biedrību Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (EBLIDA) un Publisko bibliotēku pārvaldības organizāciju foruma (NAPLE) 27. konferencē “Bibliotēkas atvērtas visiem” (Libraries Open for All), kas notiks 2019. gada 24.–25. jūnijā Dublinā, Īrijā.

Sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu piedāvājam līdzfinansējumu 390 EUR apmērā, lai segtu dalības maksu (160 EUR kā EBLIDA biedram vai 50 EUR kā studentam) un ceļa izdevumus. Dalībniekam vai tā darba devējam jāsedz dienas nauda, ceļojuma apdrošināšana un naktsmītņu izdevumi. Ja esi students, piešķirtā finansējuma ietvaros segsim arī naktsmītņu izdevumus.

Aicinām interesentus sūtīt motivācijas vēstuli uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com līdz 11. martam!

Plašāka informācija par konferenci: https://eblida2019.sciencesconf.org

Informāciju sagatavoja:
Elīna Sniedze
LBB valdes locekle
LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja

12343
Latvijas Bibliotekāru biedrība