LATVIJAS BIBLIOTEKĀRU BIEDRĪBAS
STATŪTI

Statūtu izmaiņas apstiprinātas LBB kongresā
Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā,
Mūkusalas ielā 3,
2014. gada 28. augustā

1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Bibliotekāru biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība).
1.2. Biedrība ir suverēna brīvprātīga profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata apvieno personas, kas saistītas ar bibliotēku darba praksi, teoriju un darba organizāciju, kā arī personas, kas darbojas saskarnozarēs vai citās jomās.
1.3. Biedrībai ir juridiskas personas tiesības. Tai ir zīmogs ar savu nosaukumu un rēķins bankā.
1.4. Biedrībai ir sava atribūtika, ko apstiprina Biedrības kopsapulce
1.5. Biedrība ir Latvijas Republikas pārstāvis Starptautiskajā bibliotēku asociāciju un institūciju federācijā (IFLA) un Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas birojā (EBLIDA).
1.6. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2.nodaļa. Biedrības mērķi un darbības formas

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. saliedēt Latvijas bibliotekārus; aizstāvēt to profesionālās un ekonomiskās tiesības, un likumīgās intereses;
2.1.2. panākt bibliotekārā darba kā kultūras sastāvdaļas prestiža paaugstināšanu;
2.1.3. veicināt un pilnveidot bibliotēku darbu un akadēmisko un profesionālo bibliotekāro izglītību valstī;
2.1.4. sekmēt bibliotēkzinātnes attīstību, tās ciešu un organisku saistību ar lietišķo praksi;
2.1.5. sekmēt tradicionālā un digitālā nacionālā un pasaules kultūras mantojuma saglabāšanu bibliotēkās; nodrošināt tā brīvpieejamību sabiedrībai;
2.1.6. aizstāvēt visa veida informācijas pieejamību un vērsties pret jebkādu tās ierobežošanu, cenzēšanu, filtrēšanu;
2.1.7. sekmēt ārvalstu bibliotēku darba pozitīvās pieredzes apgūšanu, ieviešanu un popularizēšanu;
2.1.8. veicināt sakarus ar ārvalstu bibliotekāriem un nozares profesionālajām organizācijām, aktīvi piedalīties Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) un Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas biroja (EBLIDA) darbā.
2.2. Biedrības darbības formas:
2.2.1. piedalās bibliotēku darba un bibliotekārās izglītības attīstības politikas izstrādāšanā valstī;
2.2.2. piedalās to likumu un lēmumu izstrādāšanā un apspriešanā, kas reglamentē bibliotēku darbību un bibliotekāra statusu valstī;
2.2.3. piedalās Latvijas kultūras, izglītības, politiskās un ekonomiskās dzīves norisēs, uztur sakarus ar nacionālajām un starptautiskajām kultūras un profesionālajām nevalstiskajām organizācijām un atbalsta to aktivitātes;
2.2.4. apgūst, analizē un popularizē bibliotēku darba vēsturisko mantojumu; pēta bibliotekārās domas attīstību Latvijā;
2.2.5. pilnveido un popularizē bibliotēku darba un saskarnozaru terminoloģiju, īpašu uzmanību veltot speciālistu valodas kultūrai;
2.2.6. organizē nacionālus un starptautiskus kongresus, konferences, priekšlasījumus, seminārus, konkursus, diskusijas, pētījumus, veicina bibliotēku darba pozitīvās pieredzes un progresīvo bibliotēkzinātnes atziņu izplatību;
2.2.7. sadarbojas ar kolēģiem ārvalstīs; īsteno divpusēju un daudzpusēju sadarbību ar citvalstu un starptautiskajām bibliotēku un kultūras organizācijām, uztur sakarus ar latviešu izcelsmes bibliotekāriem ārzemēs; sūta stažēties savus stipendiātus citvalstu bibliotēkās;
2.2.8. veic periodisko izdevumu, rakstu krājumu, gadagrāmatu, bibliotēku mantojuma avotu, profesionālo elektronisko resursu u.c. darbu sagatavošanu un izdošanu;
2.2.9. attīsta uzņēmējdarbību un saimniecisko darbību un ienākumus izmanto statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;
2.2.10. veic jebkuru citu darbību, kas nav pretrunā ar LR likumiem, statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

3.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

3.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu Biedrības valdei (turpmāk tekstā – valde) vai Biedrības reģionālajai nodaļai un samaksājot iestāšanās naudu Biedrības kongresa vai Biedrības kopsapulces noteiktā apmērā.
3.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā.
3.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
3.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
3.4.1. biedrs vairāk kā 2 gadus nav nomaksājis biedra naudu;
3.4.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
3.4.3. biedrs pārkāpj Biedrības statūtus vai diskreditē to.
3.5. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.6. Par Biedrības institucionālo biedru var kļūt jebkura bibliotēka, cita saskarnozares vai kultūras iestāde vai uzņēmums, kas atzīst un ievēro Biedrības Statūtus, aktīvi piedalās biedrības darbā, maksā ikgadēju institucionālā biedra naudu kongresa noteiktā apmērā vai citādi materiāli to atbalsta. Par institucionālo biedru uzņemšanu lemj valde.
3.7. Biedrības Goda biedri var būt profesijas pārstāvji, ievērojami zinātnieki, sabiedriskie darbinieki, Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņi, kas intelektuāli vai materiāli atbalsta Biedrību. Goda biedrus ievēl, atklāti balsojot Biedrības kongresā.

4.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
4.1.1. vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības valdē un citās struktūrvienībās, piedalīties to darbā ar padomdevēja tiesībām vai lēmējtiesībām,
4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
4.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
4.1.4. prasīt savu likumīgo tiesību un interešu aizstāvību jebkurā Biedrības struktūrā;
4.1.5. būt par citas organizācijas, biedrības un neformālas apvienības biedru.
4.2. Biedrības biedru pienākumi:
4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt kopsapulces un valdes lēmumus;
4.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu,
4.2.4. augstu turēt Biedrības biedra godu un cieņu;
4.2.5. sistemātiski paaugstināt profesionālo un kultūras līmeni;
4.2.6. vērsties pret nelikumībām, birokrātismu, citām negatīvām izpausmēm bibliotēku darbā.
4.3. Biedrības institucionālajiem biedriem un Goda biedriem ir visas biedru tiesības un pienākumi.
4.4.Biedrības institucionālajiem biedram ir tiesības piedalīties valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.
4.5. Biedrības Goda biedri ir atbrīvoti no biedru naudas maksājumiem.

5.nodaļa. Biedrības struktūrvienības – reģionālās nodaļas

5.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības reģionālās struktūrvienības – nodaļas (turpmāk tekstā – nodaļa).
5.2. Nodaļas darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē tās nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
5.3. Nodaļu veido ne mazāk kā 3 biedri. Katrs Biedrības biedrs, neatkarīgi no dzīves un darba vietas var brīvi izvēlēties nodaļu, kurā iestāties.
5.4. Nodaļas augstākā institūcija ir nodaļas biedru kopsapulce, kuras lēmums ir spēkā, ja par to nobalsojuši vairāk nekā puse nodaļas biedru. Nodaļas kopsapulce ievēl priekšsēdētāju un nodaļas valdi.
5.5. Nodaļa saskaņā ar Biedrības statūtiem un nodaļas Nolikumu organizē darbu, rīkojas ar naudas līdzekļiem, kas tiek izlietoti atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem.
5.6. Nodaļas reģistrējamas Biedrības valdē, iesniedzot biedru sarakstu.
5.7. Ikvienas nodaļas priekšsēdētājs piedalās Biedrības valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.
5.8. Nodaļas var izbeigt savu darbību pēc savas iniciatīvas, iesniedzot rakstisku paziņojumu Biedrības valdei.

6.nodaļa. Biedru kongresa un kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Biedru kongress (turpmāk – kongress) ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. To sasauc reizi trīs gados.
6.2. Kongresa laiku, vietu, pārstāvniecības normas un darba kārtību nosaka Biedrības valde un paziņo nodaļām, institūcionālajiem biedriem, bibliotekāru asociācijām, reģionu (novadu, pilsētu) galvenajām bibliotēkām ne vēlāk kā mēnesi pirms kongresa sākuma.
6.3. Kongresa delegātus izvirza nodaļas, kolektīvie biedri, nozaru un reģionu galvenās bibliotēkas, citas bibliotekārās asociācijas.
6.4. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas izvirzīto delegātu. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
6.5. Kongress:
6.5.1. ievēl valdi 8 (astoņu) cilvēku sastāvā uz 3 (trīs) gadiem, no kuru vidus tiek izraudzīts valdes priekšsēdētājs un ievēlēts pirmajā valdes sēdē;
6.5.2.ievēl revidentu uz 3 (trīs) gadiem;
6.5.3.noklausās, novērtē un apstiprina valdes un revīzijas komisijas pārskata ziņojumus;
6.5.4.apstiprina Biedrības atribūtiku;
6.5.5. nosaka iestāšanās un biedru naudas apmērus;
6.5.6. pieņem, maina un papildina Statūtus;
6.5.7. lemj par Biedrības reorganizāciju, darbības turpināšanu vai izbeigšanu.
6.6. Kongresu starplaikos vienu reizi gadā tiek sasaukta Biedrības kopsapulce (turpmāk – kopsapulce). Kopsapulces laiku, vietu un darba kārtību nosaka Biedrības valde un paziņo nodaļām, institūcionālajiem biedriem, bibliotekāru asociācijām, reģionu (novadu, pilsētu) galvenajām bibliotēkām ne vēlāk kā mēnesi pirms kopsapulces sākuma.
6.7. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā viena trešdaļa no biedriem. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
6.8. Biedrības kopsapulce:
6.8.1. pieņem, maina un papildina Statūtus;
6.8.2. apstiprina citus Biedrības darbībai svarīgus jautājumus.

7.nodaļa. Izpildinstitūcija

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 8 (astoņiem) valdes locekļiem.
7.2. Pirmajā valdes sēdē valde no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju uz 3 (trīs) gadiem, kurš vienlaikus ir Biedrības priekšsēdētājs. Biedrības priekšsēdētājs var būt tikai bibliotēku nozares speciālists.
7.3.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā kongresa vai kopsapulces kompetencē.
7.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
7.5. Valdes darbā piedalās profesionālo sekciju un reģionālo nodaļu priekšsēdētāji un institucionālie biedri ar padomdevēja tiesībām.
7.6. Biedrības valde:
7.6.1. nodrošina Biedrības ikdienas darbu un organizē kongresa vai kopsapulces lēmumu izpildi;
7.6.2. veido nozaru sekcijas, darba grupas un sekcijas konkrētu uzdevumu operatīvai risināšanai;
7.6.3. rīkojas ar Biedrības līdzekļiem, sniedz pārskatu kongresam;
7.6.4. reģistrē nodaļas, kārto biedru uzskaiti; sagatavo jautājumus izskatīšanai kongresā un kopsapulcēs; sasauc kongresus un kopsapulces;
7.6.5. Valde lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Biedrības priekšsēdētāja balss.
7.6.6. Valdes darbu vada Biedrības priekšsēdētājs, kurš Biedrības vārdā veic saraksti ar citām organizācijām, iestādēm un pilsoņiem, pieņem un atbrīvo štata darbiniekus, kuri nav ievēlēti Biedrības struktūrās. Biedrības priekšsēdētājs vai tā nozīmēts valdes loceklis pārstāv Biedrību citās iestādēs un organizācijās.
7.6.7. Biedrības priekšsēdētāju un valdes locekļus var ievēlēt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

8.nodaļa. Revidents

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl kongress ar pilnvaru termiņu 3 (trīs) gadiem.
8.2. Revidents nevar būt Biedrības vai Biedrības nodaļas valdes loceklis.
8.3. Revidents:
8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
8.4. Revidents veic revīziju noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.nodaļa. Biedrības manta un finanšu līdzekļi

9.1. Biedrībai ir sava manta un finanšu līdzekļi, kas glabājas bankā.
9.2. Biedrības finanšu līdzekļus veido:
9.2.1. ieņēmumi no dalībinstitūcijām, iestāšanās nauda un biedru nauda;
9.2.2. ziedojumi, dāvinājumi, pabalsti (izlietojami noteiktajam mēŗķim);
9.2.3.valsts piešķīrumi nacionāliem un starptautiskiem sadarbības projektiem; projektu (t.sk.Eiropas Savienības) konkursos iegūtie līdzekļi;
9.2.4. ieņēmumi no Biedrības izdevumu pārdošanas;
9.2.5. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;
9.2.6. citi normatīvajos aktos atļautie ienākumi.
9.3. Biedrības līdzekļi izlietojami Biedrības un tās reģionālo nodaļu darbības nodrošināšanai atbilstoši Statūtos noteiktajiem mērķiem un darbības formām.
9.5. Biedrības likvidācijas gadījumā pēc kreditoru prasību dzēšanas palikusī Biedrības manta un finanšu līdzekļi ar pēdējā kongresa lēmumu tiek nodoti citai biedrībai vai nodibinājumam ar līdzīgiem darbības mērķiem.

 

Latvijas bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Pabērza
2014. gada 28.augustā

Latvijas Bibliotekāru biedrība