Latvijas Bibliotekāru biedrības attīstības un darba plāns 2020.–2023. gadam

Informējam, ka Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes sēdē 2020. gada 19. oktobrī ir apstiprināts biedrības attīstības un darba plāns nākamajiem trīs gadiem, kas aptver periodu no 2020. gada līdz 2023. gadam. Piedāvājam iepazīties ar valdes izvirzīto mērķi, moto, darbības virzieniem, rezultātiem, kā arī izvēlētajiem darbības instrumentiem.


Mērķis:

stiprināt bibliotēku vērtības izpratni sabiedrībā, līdzdarboties nozares attīstībā, iedvesmot un iespējot bibliotekārus, nodrošināt biedrības darbības nepārtrauktību.


Moto:

iedvesmo; iesaisti; iespējo; vieno.


Darbības virzieni:

1) Bibliotēku ietekmes stiprināšana un nozares attīstības veicināšana:

 • vairot sabiedrības izpratni par bibliotēku vērtību, celt bibliotekāra profesijas prestižu (turpināt iesaistīties aktivitātēs par bibliotēku sniegumu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā, Bibliotēku nedēļas koncepcijas maiņa, bibliotēku iesaiste Karjeras dienās, Ēnu dienās, Muzeju naktī utt.);
 • līdzdarboties nozares attīstībā, veikt bibliotēku interešu aizstāvības aktivitātes (dalība Latvijas Bibliotēku padomē, nozares darba grupās, sadarbības izvēšana ar Latvijas Pašvaldību savienību u. c.);
 • aktīvi darboties starptautiskajās bibliotēku nozares organizācijās – IFLA un EBLIDA;

2) Bibliotekāru iedvesmošana un iespējošana:

 • organizēt pieredzes un ideju apmaiņu, profesionālo pilnveidi un motivāciju veicinošas norises un aktivitātes, līdzdarboties un atbalstīt šādu norišu rīkošanu (Latvijas Bibliotēku festivāls, reģionālo nodaļu, sekciju u. c., līdzdarbība sadarbības partneru, piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, pasākumu organizēšanā);
 • profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas norises un aktivitātes darīt pieejamas pēc iespējas plašākam biedrības biedru un bibliotekāru lokam (pasākumu tiešraides u. tml.);
 • izplatīt aktuālu un profesionāli rosinošu informāciju, tulkot to latviešu valodā;
 • sekmēt atzinīgu un motivējošu bibliotekāru veikuma novērtēšanu un pozicionēšanu (LBB Gada balva, pateicības, atzinības raksti, apliecinājumi u.c.);

3) Biedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšana:

 • vairot biedrības atpazīstamību un novērtējumu, sekmēt biedru izpratni par biedrību, veicināt biedru iesaisti un piederības izjūtu (prezentācijas u. c. informācija par LBB);
 • uzturēt un attīstīt biedrības komunikācijas kanālus, aktīvi komunicēt ar biedriem un nozari kopumā iedvesmot bibliotekārus, aizraut ar idejām;
 • attīstīt biedrības dokumentācijas sistēmu;
 • aktivizēt sadarbību ar organizācijām un institūcijām kultūras jomā un citās jomās, kas skar bibliotēku darbu.

Darbības instrumenti:

biedrības tīmekļvietne un Facebook lapa; biedrības vēstkopas; dažādu informācijas materiālu sagatavošana; konferences, semināri, diskusijas u. tml.; projekti; aptaujas; kampaņas; konkursi; pieredzes apmaiņas braucieni.


Rezultāti:

1) Bibliotēku ietekmes stiprināšana un nozares attīstības veicināšana:

 • sabiedrība atzinīgi novērtē bibliotēkas, ciena bibliotekāra profesiju;
 • notikusi aktīva dalība nozares darba grupās un politikas dokumentu veidošanā, sekmēta bibliotēku attīstību veicinošu lēmumu pieņemšana;
 • notikusi aktīva dalība IFLA un EBLIDA norisēs un aktivitātēs;
 • Latvijas bibliotēku darbs ir zināms un tiek atzinīgi novērtēts starptautiskā līmenī;

2) Bibliotekāru iedvesmošana un iespējošana:

 • biedrības konferences, pieredzes apmaiņas braucieni, kampaņas un citi pasākumi notiek regulāri un augstā kvalitātē, biedrība aktīvi līdzdarbojas citu organizāciju un institūciju iniciētu nozares pasākumu organizēšanā;
 • tiek nodrošināta pasākumu, kampaņu un citu norišu pieejamība tiešsaistē, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas;
 • regulāri tiek izplatīta aktuālā IFLA un EBLIDA informācija, veiksmīgākie bibliotēku pieredzes stāsti, oriģinālākās idejas, spilgtākās inovācijas, jaunākie pētījumi;
 • bibliotekāri saņem motivējošu atzinību par paveikto darbu: nominācijas, balvas, atzinības un pateicības rakstus, līdzfinansējumu starptautisku profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšanai;

3) Biedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšana:

 • biedrība ir atpazīstama un tās darbs tiek augstu novērtēts, biedrības biedri izprot biedrības mērķus un darbību, aktīvi iesaistās biedrības norisēs, sniedz atgriezenisko saiti, iniciē jaunas aktivitātes;
 • biedrības biedri un citi nozares pārstāvji tiek regulāri un aktīvi informēti par biedrības aktivitātēm un nozares aktualitātēm biedrības tīmekļvietnē un citos biedrības komunikācijas kanālos;
 • ir izveidota normatīvajiem aktiem un efektīvai biedrības darbībai atbilstoša dokumentācijas sistēma;
 • notiek aktīva sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku kultūras jomas un citu bibliotēku darba saskarjomu organizāciju un institūciju vidū.

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība