Pārresoru koordinācijas centrs sagatavojis Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam gala redakcijas projektu

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) izvērtējis visus Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP2027) pirmās redakcijas sabiedriskajā apspriešanā saņemtos priekšlikumus un sagatavojis NAP2027 gala redakcijas projektu.

“Pēc plašas sabiedrības iesaistīšanās Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam pirmās redakcijas publiskajā apspriešanā un daudzām diskusijām ar sadarbības partneriem esam rūpīgi izvērtējuši visus aptuveni 1400 saņemtos priekšlikumus un sagatavojuši NAP2027 gala redakcijas projektu,” skaidro PKC vadītājs Pēteris Vilks.

Ikviens PKC mājaslapā var iepazīties ar NAP2027 gala redakcijas projektu, kas sagatavots pēc NAP2027 sabiedriskajā apspriešanā un diskusijās Saeimas komisijās, dažādās tikšanās un forumos ar sabiedrības pārstāvjiem saņemto viedokļu, iebildumu un priekšlikumu izvērtējuma un no tiem vērā ņemto integrēšanas NAP2027 saturā.

NAP2027 gala redakcijas projekts (PDF)

Ar to, kā kopumā ap 1400 izteiktie viedokļi un priekšlikumi izvērtēti, izstrādājot NAP2027 gala redakciju, varat iepazīties PKC mājaslapā ievietotajā priekšlikumu kopsavilkumā.

Sabiedriskajā apspriešanā (7. oktobrī – 25. novembrī) saņemto priekšlikumu izvērtējuma kopsavilkums (XLXS)

Saņemto priekšlikumu izvērtējums

Vienlaikus ar NAP2027 pirmās redakcijas publisko apspriešanu no 25. oktobra līdz 25. novembrim norisinājās arī NAP2027 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Izvērtējot saņemtos viedokļus, Vides pārskats ir precizēts un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

NAP2027 SIVN precizētais Vides pārskats (PDF)

PKC sagatavoto NAP2027 gala redakcijas projektu izskatīs Nacionālā attīstības padome un Nacionālā trīspusējās sadarbības padome. Pēc tam tas tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā un apstiprināšanai Saeimā.

Visa informācija par NAP2027 rodama PKC mājaslapā.

 

Papildu informācija:
Guntis Rozenbergs

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813, 29250467
e-pasts: guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv
mājaslapa: www.pkc.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība