Turpinās darbs ar LBB dokumentu arhīvu

2018. gadā tika aizsākts aktīvs darbs ar Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) dokumentu arhīva sakārtošanu. Sākotnēji šis darbs norisinājās studiju prakses ietvaros, un tas aizvien turpinās pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Veikums plašāk prezentēts 2019. gada 16. aprīļa LBB biedru kopsapulcē, kas norisinājās Latvijas Bibliotēku festivālā 2019, ar prezentāciju “Latvijas Bibliotekāru biedrības arhīva kārtošana: padarītais un plānotais”.

Darbs ar LBB arhīvu un interese par LBB vēsturi rezultējās ar tematiski saistīta bakalaura darba aizstāvēšanu – “Latvijas Bibliotekāru biedrība un profesionālie pieredzes apmaiņas pasākumi kopš darbības atjaunošanas”.

Bakalaura darba “Latvijas Bibliotekāru biedrība un profesionālie pieredzes apmaiņas pasākumi kopš darbības atjaunošanas” aizstāvēšana. Foto: M. Jēkabsone.

Pētījums izstrādāts 2019. gadā Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā. Tā pamatā bija LBB arhīva dokumentu izpēte, apskatot biedrības organizētos pasākumus trīsdesmit (1989–2018) gadu laikaposmā: kongresus, konferences, seminārus, saietus (t. sk. vasaras skolas), profesionālos braucienus. Analizēta pasākumu tematika, apmeklētība un attīstība, kā arī noskaidrotas pasākumu organizēšanas attīstības iespējas nākotnē. Ar dokumentu analīzes palīdzību iegūtos rezultātus papildina piecas intervijas un Latvijas Bibliotēku festivāla 2019 dalībnieku aptauja.

Turpinot darbu ar arhīva dokumentiem, papildināti bakalaura darbā izstrādātie LBB organizēto pasākumu saraksti, un tie ir publicēti LBB vietnē:

Pēc bakalaura darba pētījuma veikšanā novērotās problēmsituācijas, ka dažādos avotos par vienu konkrētu pasākumu tā dalībnieku skaits minēts atšķirīgs un kas krietni apgrūtināja pētniecības procesu, tapis referāts ar nosaukumu “Statistikas dezinformācija Latvijas Bibliotekāru biedrības pārskatos”. Tajā aplūkota LBB pārskata pasākumu statistika jeb apmeklētība un tās atainošanas precizitāte laika posmā no 1989. līdz 2018. gadam. Referāts prezentēts 2019. gada 20. decembra maģistra studentu mācību konferencē “Informācija = Bibliotēkas = Kultūra”, kā arī tiks prezentēts 2020. gada starptautiskajā bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijā BOBCATSSS, kurš norisināsies Francijā no 22. līdz 24. janvārim.

Referāta “Statistikas dezinformācija Latvijas Bibliotekāru biedrības pārskatos” prezentēšana 20.12.2019. konferencē “Informācija = Bibliotēkas = Kultūra”. Foto: B. Karčevska.

LBB arhīva dokumentu kārtošana aizvien turpinās, tuvojoties noslēgumam, taču ir iecerēts arī turpmāks darbs ar dokumentiem – to izpēte ar mērķi veidot plašāku LBB hronoloģiju, ietverot ne tikai līdz šim apkopotos un analizētos pasākumus, bet arī citas aktivitātes (neformālas un neklātienes tikšanās, iesaiste citu organizāciju pasākumos, vizītes ārvalstīs un tamlīdzīgi).

 

Informāciju sagatavoja:
LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja,
LU SZF maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” studente
Aiga Pīķe

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība