LBB biedru kopsapulce 2019. gada 16. aprīlī

2019. gada 16. aprīlī Latvijas Bibliotēku festivāla un Latvijas bibliotekāru 20. konferences laikā notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedru kopsapulce. Galvenais kopsapulces uzdevums bija apstiprināt LBB darbības pārskatu par 2018. gadu. Kontekstā ar gada pārskatu tika sniegti daži biedrības darbu un pozīciju bibliotēku nozarē raksturojoši ziņojumi.

Ar LBB 2018. gada pārskatu LBB biedrus un citus klātesošos iepazīstināja LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone. 2018. gada 31. decembrī LBB bija reģistrēti 413 individuālie biedri un 53 institucionālie biedri. Biedrībā darbojas 4 reģionālās nodaļas un 5 tematiskās sekcijas. 2018. gada 18. aprīlī – pagājušā gada Latvijas Bibliotēku festivāla laikā – apvienotajā Publisko bibliotēku sekcijas, Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcijas un Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcijas sapulcē tika pieņemts lēmums apvienot šīs trīs sekcijas un izveidot jaunu sekciju – Bibliotēku attīstības sekciju. Festivāla ietvaros – 2018. gada 17. aprīlī – parakstīts LBB sadarbības līgums ar Latvijas Skolu bibliotekāru biedrību (LSBB). Jaunums ir arī pagājušajā gadā ieviestās biedrības ziņu vēstkopas, kuras ļauj efektīvāk izplatīt informāciju LBB biedriem, kā arī gūt tūlītēju atgriezenisko saiti.

2018. gadā biedrība ir noorganizējusi 14 profesionālās pilnveides un saliedēšanās pasākumus, tajā skaitā gadskārtējo Latvijas Bibliotēku festivālu un reģionālo nodaļu pavasara, vasaras un rudens seminārus un konferences, kā arī LBB Jauno speciālistu sekcijas konferenci “4CanGurus 2018”. Oriģināls un līdz šim nebijis pasākums pagājušajā gadā bija LBB pārgājiens no Pāvilostas līdz Jūrkalnei, tādējādi demonstrējot, ka profesionālajai pilnveidei un profesijas pārstāvju saliedēšanai var izmantot arī visnotaļ netradicionālas darba formas.

LBB aktīvi līdzdarbojas un atbalsta sadarbības partneru un citu nozares pārstāvju organizētos pasākumus. Pavisam kopā pagājušajā gadā sniegts saturisks, organizatorisks vai finansiāls atbalsts 23 nozares pasākumiem: dalība starptautiskajā kampaņā “Viens bibliotekārs – viena atsauce” (#1Lib1Ref), Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēkas 170 gadu jubilejas svinības, konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”, konference “21. gadsimta bibliotēka”, Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības biedru sanāksme u. c. Pārskata periodā īstenots apjomīgs skaits projektu – 10 projekti, lielāka daļa no tiem ir LBB sadarbības partnera – Latvijas Nacionālās bibliotēkas – projekti.

LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone iepazīstina biedrus ar LBB gada pārskatu par 2018. gadu. Foto: Kristians Luhaers

LBB pārstāv Latvijas bibliotekāru intereses Kultūras ministrijas Latvijas Bibliotēku padomē. LBB pārstāvji regulāri piedalās Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) un Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroja (EBLIDA) pasākumos un aktivitātēs, kā arī citos starptautiskos forumos. Līdzdalība IFLA un EBLIDA ir ļāvusi LBB un tās biedriem iegūt aktuālo profesionālo informāciju un pārņemt labākās prakses pieredzi, veidot sadarbību ar citu valstu bibliotēku profesionāļiem un profesionālajām organizācijām un sekmēt bibliotēku jomas attīstību Latvijā un pasaulē.

LBB budžets 2018. gadā bija teju 70 ar pusi tūkstoši eiro. Svarīgi, ka biedru naudu iemaksas veido tikai 1,5 % jeb nepilnus 5 tūkstošus no LBB budžeta, pārējie līdzekļi ir projektu nauda un saimnieciskās darbības apgrozījums pasākumu organizēšanā. Visi LBB izdevumi veikti saskaņā ar biedrības statūtiem – atbilstoši darbības mērķiem un darba formām, kā arī pēc LBB darba plāna 2017.–2020. gadam. Biedrības valdes locekļi par darbu valdē nav saņēmuši algu, un pārskata gadā biedrībai nav bijuši ar darba līgumiem nodarbināti darbinieki. Diemžēl biedrībai kopš 2018. gada novembra nav revidenta, jo iepriekšējā kongresā ievēlētais revidents uz iesnieguma pamata ir pārtraucis revidenta darbu biedrībā. LBB statūti paredz, ka revidentu var ievēlēt vien reizi trīs gados biedrības kongresā. Līdz ar to nākamā gada kongresā būs nepieciešams veikt izmaiņas statūtos, kas skar revidenta ievēlēšanas jautājumu.

Ar paveikto darbu LBB dokumentu arhīva kārtošanā biedrus iepazīstināja Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 3. kursa studente Aiga Pīķe. No arhīva sastāva ir izņemti dokumenti, kas atbilstoši normatīvajiem dokumentiem arhīvu jomā nav glabājami biedrības arhīvā: dažādi bukleti, izdrukas, grāmatas un citi materiāli. Arhīvā iekļaujamie dokumenti sakārtoti pēc tematikas un sagatavoti arhīviskai glabāšanai. Lai gan “laika zobs” un mainīgie uzglabāšanas apstākļi ir radījuši dokumentu bojājumus – gan vizuālus defektus, gan daļējus informācijas zudumus –, arhīvs satur daudz ļoti vērtīgu materiālu. Viens no būtiskākajiem sakārtota arhīva ieguvumiem ir iespēja ērti pārskatīt un atrast dokumentus, kas paver plašas iespējas pētnieciskai darbībai un LBB vēstures apzināšanai. Darbs ar arhīva materiāliem vēl turpināsies – tiks sakārtoti konferencēs un semināros lasītie referāti un noformētas dokumentu lietas. Šobrīd Aiga izstrādā bakalaura darbu, kurā tiek pētīti LBB organizētie pasākumi. Bakalaura darbs sniegs iespēju skatīt LBB pasākumus apkopotā veidā un iepazīties ar to organizēšanas niansēm laika posmā kopš biedrības darbības atjaunošanas 1989. gadā.

Par darbu LBB arhīva kārtošanā stāsta LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 3. kursa studente Aiga Pīķe. Foto: Kristians Luhaers

Par aktualitātēm LBB sekciju darbā savā ziņojumā stāstīja LBB valdes priekšsēdētājas vietniece Dace Ūdre. Saskaņā ar LBB statūtu 6. nodaļu, kas veltīta biedrības tematisko sekciju jautājumam, sekcijas veido “atsevišķu bibliotekārā darba virzienu attīstībai, bibliotēku veidu akcentēšanai un bibliotēku speciālistu grupu saliedēšanai”, katrs biedrības biedrs var brīvi darboties vienā vai vairākās sekcijās, par savu izvēli veicot atzīmi biedra pieteikumā vai rakstot iesniegumu biedrības valdei.

2018. gada 18. aprīlī sekciju sapulču laikā notikusi ne tikai Bibliotēku attīstības sekcijas izveide, apvienojot Publisko bibliotēku sekcijas, Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcijas un Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcijas darbu (tādējādi agrāko 7 sekciju vietā biedrībā šobrīd darbojas 5 sekcijas), bet arī ievēlēti divi jauni sekciju vadītāji: Bērnu un skolu bibliotēku sekciju vada Aija Jankava, Olaines 1. vidusskolas bibliotekāre, bet Novadpētniecības sekciju – Baiba Īvāne-Kronberga, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja. Plašāka informācija par biedrības sekcijām pieejama LBB tīmekļvietnes www.bibliotekari.lv sadaļā “Sekcijas”.

LBB valdes priekšsēdētājas vietniece Dace Ūdre iepazīstina ar LBB sekciju aktualitātēm. Foto: Māra Jēkabsone

LBB biedru kopsapulces noslēgumā LBB valdes priekšsēdētāja nolasīja LBB Aicinājumu Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai, par kuru nobalsoja visi kopsapulcē klātesošie. Aicinājums nosūtīts Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai.

LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone nolasa LBB Aicinājumu Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai. Foto: Kristians Luhaers

Reaģējot uz pēdējos gados notiekošo bibliotēku tīkla optimizāciju, LBB aicina saglabāt bibliotēku tīklu un nodrošināt tā attīstību, lai iedzīvotājiem visā Latvijā tiktu nodrošināti kvalitatīvi un pieejami bibliotēku pakalpojumi. LBB aicina nodrošināt bibliotēku darbības īstenošanai un attīstībai nepieciešamo finansējumu, īpaši veicinot kvalitatīva bibliotēku krājuma veidošanu, modernas un efektīvas bibliotēku informācijas un komunikācijas infrastruktūras uzturēšanu un bibliotekāra pienākumiem, kompetencei un kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu.

LBB rosina valsts iestādes un pašvaldības intensīvāk un uzstājīgāk izmantot bibliotēku pakalpojumus, tādējādi nodrošinot bibliotēku atdevi, kā arī aicina bibliotēku attīstību iekļaut valsts un pašvaldību stratēģiskās plānošanas dokumentos, un regulāri sekot līdzi gan bibliotēku attīstībai, gan kvalitātei.

Kopsapulces prezentācijas, LBB gada pārskats par 2018. gadu un Aicinājums Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai pieejams LBB tīmekļvietnē, fotogalerija drīzumā tiks ievietota LBB “Facebook” lapā un “Flickr” kontā.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone
LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 3. kursa studente, LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
Aiga Pīķe
LBB valdes priekšsēdētājas vietniece
Dace Ūdre
Latvijas Bibliotēku festivāla norisi atbalstīja:

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība