LBB Erasmus+ projekts “Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana”

No 2019. gada 2. līdz 8. martam astoņi Latvijas bibliotekāri no visiem Latvijas novadiem piedalījās mācībās Spānijā, Alkala de Enaresas pilsētā.

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) jau pirms pāris gadiem veica plašu Latvijas bibliotekāru aptauju, lai uzzinātu viņu vēlmes veiksmīgākam un motivējošam darbam. Pārliecinoši lielākā daļa respondentu izteica nepieciešamību pēc profesionālās pilnveides, regulārām mācībām, jauno tehnoloģiju izmantošanas pieaugušo izglītošanas procesā. Tādēļ radusies nepieciešamība pēc motivētas un spēcīgas pieaugušo izglītotāju komandas izveides, kas darbotos ar bibliotekāriem Latvijas reģionos, izmantojot profesionālas IKT kompetences. Izglītots un motivēts bibliotekārs bibliotēkas lietotājiem spēs sniegt atbalstu un organizēt efektīvas mācības.

Eiropas dimensijas integrēšana pieaugušo izglītības projektos ir ļoti svarīgs motivācijas veids. LBB, īstenojot šo pieaugušo izglītotāju profesionālās pilnveides projektu, cer veicināt Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju sadarbību un attīstīt jaunus projektus. Erasmus+ aktivitāte KA1 piedāvā doties uz ārvalstīm, lai tur mācītos kursos un dalītos pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem.

LBB projekta “Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana” darbības laiks ir no 2018. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. maijam. Projekta dalībniekiem tiešajā darbā ir saskare ar pieaugušo izglītības aktivitāšu organizēšanu. Dalībai šajā projektā izvēlēti aktīvākie bibliotekāri-pieaugušo izglītotāji ar LBB reģionālo nodaļu rekomendācijām: Mārtiņš Lagzdons, Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs, Itija Vespere, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste, Lana Augule, Dobeles novada centrālās bibliotēkas direktore, Viktorija Agafonova, Jelgavas pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre, Daiga Puķīte, Madonas novada bibliotēkas direktora vietniece metodiskajā darbā, Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenās bibliotēkas direktore, Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore, Zane Linde, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas juridiskā konsultante.

Mārtiņš Lagzdons: mācību procesā

Lana Augule un Viktorija Agafonova: mācību procesā

Zane Linde un Itija Vespere: mācību procesā

Mācību procesā

Kursu organizētājam “Cervantes Training” (Spānija, Alkala de Enaresa) ir gandrīz 20 gadu pieredze, piedāvājot mācības izglītotājiem, atbalstot un attīstot Eiropas dimensiju izglītībā. Kursu “Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning” (“Inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju apguve, izmantojot uz sadarbību un projektiem orientētu mācīšanu un mācīšanos”) vada profesionāli un starptautiski augstu novērtēti pasniedzēji. LBB projekta dalībnieku mācību programmu vadīja divi pasniedzēji: Hosē Garsija un Melinda Dūlija. Turklāt “Cervantes Training” līdztekus kursu programmai piedāvāja arī kulturāli izglītojošu programmu un dažādas ārpusnodarbību aktivitātes, kas veicināja kontaktu veidošanos starp kursu dalībniekiem un starpkultūru dialogu. Nenoliedzami iespaidīgs pārdzīvojums bibliotekāriem bija pasaulē pirmā modernā romāna un viena no nozīmīgākajiem darbiem literatūras vēsturē “Dons Kihots” autora Migela de Servantesa dzimtās mājas apmeklējums. Kursu organizācija daudz uzmanības velta tieši teorētisko zināšanu izmantošanai praksē, kas ir ļoti lietderīgi, profesionāli pilnveidojot pieaugušo izglītotājus. Mācības notiek angļu valodā.

“Cervantes Training” kursu “Innovative skills in ITC through collaborative and project-based teaching and learning” dalībnieki saņēma nepieciešamo atbalstu, jaunas idejas un apguva jaunas apmācību metodes veiksmīgai turpmākā darba organizēšanai, papildinot jau esošās praktiskās iemaņas IKT rīku izmantošanā tiešsaistes un tālmācības nodarbību organizēšanā. Turklāt šis projekts deva iespēju saliedēt dalībniekus un izveidot spēcīgu pieaugušo izglītotāju komandu visas valsts mērogā, pārstāvot Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali un Rīgu, un turpmāk dalīties ar zināšanām reģionāla un nacionāla mēroga semināros un citās Latvijas bibliotēku mūžizglītības aktivitātēs. Tā kā viena no mācību mobilitātes piedāvātajām tēmām ir starptautisku projektu apguve un iedvesmošana to realizācijai, LBB vēlas nākotnē attīstīt spēcīgu pieaugušo izglītotāju tīklu visā valstī, motivējot pieaugušo izglītotājus darboties gan vietējā, reģionālā, nacionālā, gan arī starptautiskā līmenī.

Zane prezentē Latvijas komandas projektu

Latvijas komanda kursu noslēguma dienā

Serifikātu saņemšana

Ļoti svarīga ir arī pieredzes apmaiņa ar mācību mobilitātes dalībniekiem no citām valstīm, starpkultūru dialoga stiprināšana un jaunu kontaktu nodibināšana. Kopā ar Latvijas bibliotekāriem šajā mācību mobilitātē piedalījās izglītotāji no Portugāles, Serbijas, Rumānijas, Grieķijas un Somijas.

Inta ar kursu organizētājiem

Kursu dalībnieku kopbilde

Projekta publicitātei un Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju pieredzes apmaiņai izveidota lapa sociālajā vietnē “Facebook” – “Latvijas bibliotekāri-pieaugušo izglītotāji”, kurai var pievienoties ikviens interesents.

Vairāk par projekta norisi dalībnieki informēs gan vietēja mēroga semināros, gan 16. aprīlī – Latvijas Bibliotēku festivāla laikā.

 

 

Ziņu sagatavoja:
Daina Girvaite
projekta koordinatore, LBB valdes locekle

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība