Latvijas Bibliotekāru biedrības attīstības un darba plāns 2017.–2020. gadam

Informējam, ka Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes sēdē 2017. gada 3. oktobrī ir apstiprināts biedrības attīstības un darba plāns nākamajiem trīs gadiem, kas aptver periodu no 2017. gada līdz 2020. gadam. Piedāvājam iepazīties ar valdes izvirzīto mērķi, vērtībām, darbības virzieniem, rezultātiem, kā arī izvēlētajiem darbības instrumentiem.


Mērķis:

saliedēt bibliotekāro sabiedrību, motivēt profesionālajai pilnveidei, celt bibliotekāra profesijas prestižu un iestāties par adekvātu bibliotekāru darba novērtējumu.


Vērtības:

atvērtība; profesionalitāte; radošums; pašcieņa; stabilitāte.


Darbības virzieni:

1) Bibliotekāru sabiedrības saliedēšana:

 • vienot bibliotekārus, nostiprināt bibliotekāru kopības apziņu;
 • popularizēt biedrību, veicināt piederības izjūtu biedrībai, celt biedru iniciatīvu (t. sk. palielināt biedru skaitu, aktivizēt un iesaistīt biedrus biedrības aktivitātēs);
 • celt bibliotekāra profesijas prestižu un tēlu (Bibliotēku nedēļa, izcilāko, aktīvāko bibliotekāru godināšana, Karjeras dienas bibliotēkā);

2) Interešu aizstāvība:

 • iestāties par bibliotēku interesēm, paust bibliotekārās sabiedrības viedokli starptautiskā, nacionālā un lokālā līmenī:
  • starptautiskā līmenī – darbojoties IFLA un EBLIDA,
  • nacionālā līmenī – piedaloties Latvijas Bibliotēku padomes darbā, aizstāvot bibliotēku intereses Kultūras ministrijā, Latvijas Pašvaldību savienībā u. c.,
  • lokālā līmenī – aizstāvot bibliotēku intereses sarunās ar pašvaldībām un politikas veidotājiem (reģionālā un individuālā aizstāvība – atzinumu sagatavošana un dalība sarunās ar lēmumu pieņēmējiem pēc biedru pieprasījuma);
 • prioritāte – atbalsts bibliotēkām Latvijas reģionos un adekvāts bibliotekāru atalgojums;
 • skaidrot bibliotēku lomu un vietu sabiedrībā, palielināt izpratni par bibliotēkām, vairot sabiedrības atbalstu;

3) Bibliotekāru motivācijas celšana:

 • atbalstīt un piedalīties bibliotekāru profesionālajā pilnveidē;
 • veicināt labākās pieredzes un inovāciju pārnesi (popularizēt labāko pieredzi un inovācijas – Latvijas bibliotēku pieredzes popularizēšana tepat Latvijā, ārzemju pieredzes pārnese uz Latviju, Latvijas pieredzes popularizācija ārvalstīs);
 • iedvesmot bibliotekārus, aizraut ar idejām;

4) Biedrības darbības pilnveide un attīstība:

 • stiprināt reģionālās nodaļas (sakārtot reģionālo nodaļu nolikumus, izveidot reģionālo nodaļu sadaļas biedrības tīmekļa vietnē, valdes atbalsts reģionālo nodaļu vadītājiem);
 • reorganizēt sekciju darbu;
 • pilnveidot biedrības dokumentāciju (aktualizēt statūtus, sakārtot iekšējo dokumentāciju: apliecinājumi, pasākumu programmas, veidlapas, biedrības dokumentu arhīvs);
 • uzlabot biedrības komunikāciju (attīstīt biedrības tīmekļa vietni un pozicionēt to par centrālo biedrības komunikācijas rīku, turpināt darbību biedrības Facebook lapā, darīt pieejamus valdes sēžu protokolus, vairāk sniegt informāciju par to, ko dara valde un biedrība);
 • izvērst sadarbību ar citām nozares organizācijām (Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija, Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība, ārvalstu bibliotekāru biedrības).

Darbības instrumenti:

biedrības tīmekļa vietne un Facebook lapa; konferences u. c. nozares norises; projekti; informācijas veidošana un izplatīšana; aptaujas; sarunas; kampaņas; konkursi; pieredzes apmaiņas braucieni.


Rezultāti:

1) Bibliotekāru sabiedrības saliedēšana:

 • biedrības biedri jūtas piederīgi un iesaistīti, saņem nepieciešamo informāciju un atbalstu, izsaka viedokli, ierosina idejas un piedalās to īstenošanā;
 • ir pieaudzis biedru skaits;
 • biedrība ir populāra un atpazīstama, biedrības darbs tiek atzinīgi novērtēts;

2) Interešu aizstāvība:

 • sabiedrība ir informēta par bibliotēkām un to darbu, atzinīgi to novērtē, atbalsta bibliotēkas;
 • ir pozitīvi ietekmēti lēmumi, kas attiecas uz bibliotēku darbu, augusi valdības un pašvaldību izpratne par bibliotēkām, atbalsts tām;
 • bibliotekāra profesija ir prestiža un tiek adekvāti novērtēta;

3) Bibliotekāru motivācijas celšana:

 • notiek biedrības konferences un citi biedrības atbalstīti bibliotekāru profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi;
 • regulāri tiek izplatīta informācija par jaunākajām idejām, labāko pieredzi, inovācijām, aktuālajiem pētījumiem;
 • Latvijas bibliotēku darbs ir zināms starptautiskā līmenī;
 • bibliotekāri ir iedvesmoti, pašapzinīgi un idejām bagāti;

4) Biedrības darbības pilnveide un attīstība:

 • biedrības biedriem ir skaidra biedrības darbība, biedri ir informēti par biedrībā notiekošo;
 • ir spēcīgas reģionālās nodaļas un sekcijas;
 • biedrības tīmekļa vietne ir centrālais informācijas resurss biedrības biedriem;
 • notiek cieša sadarbība ar citām nozares biedrībām un organizācijām.

1 Comment

 1. Dženija Dzirkale-Maļavkina, LBIA valdes priekšsēdētāja Author October 23, 2017 (1:59 pm)

  Lai arī Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība (LBIA) nav iekļauta sadarbības partneru lokā, novēlam jaunajai valdei godam īstenot savu attīstības plānu. Lai veicas!

  Reply to Dženija Dzirkale-Maļavkina, LBIA valdes priekšsēdētāja

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība