Latvijas Bibliotekāru biedrības attīstības un darba plāns 2017.–2020. gadam

Informējam, ka Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes sēdē 2017. gada 3. oktobrī ir apstiprināts biedrības attīstības un darba plāns nākamajiem trīs gadiem, kas aptver periodu no 2017. gada līdz 2020. gadam. Piedāvājam iepazīties ar valdes izvirzīto mērķi, vērtībām, darbības virzieniem, rezultātiem, kā arī izvēlētajiem darbības instrumentiem.


Mērķis:

saliedēt bibliotekāro sabiedrību, motivēt profesionālajai pilnveidei, celt bibliotekāra profesijas prestižu un iestāties par adekvātu bibliotekāru darba novērtējumu.


Vērtības:

atvērtība; profesionalitāte; radošums; pašcieņa; stabilitāte.


Darbības virzieni:

1) Bibliotekāru sabiedrības saliedēšana:

 • vienot bibliotekārus, nostiprināt bibliotekāru kopības apziņu;
 • popularizēt biedrību, veicināt piederības izjūtu biedrībai, celt biedru iniciatīvu (t. sk. palielināt biedru skaitu, aktivizēt un iesaistīt biedrus biedrības aktivitātēs);
 • celt bibliotekāra profesijas prestižu un tēlu (Bibliotēku nedēļa, izcilāko, aktīvāko bibliotekāru godināšana, Karjeras dienas bibliotēkā);

2) Interešu aizstāvība:

 • iestāties par bibliotēku interesēm, paust bibliotekārās sabiedrības viedokli starptautiskā, nacionālā un lokālā līmenī:
  • starptautiskā līmenī – darbojoties IFLA un EBLIDA,
  • nacionālā līmenī – piedaloties Latvijas Bibliotēku padomes darbā, aizstāvot bibliotēku intereses Kultūras ministrijā, Latvijas Pašvaldību savienībā u. c.,
  • lokālā līmenī – aizstāvot bibliotēku intereses sarunās ar pašvaldībām un politikas veidotājiem (reģionālā un individuālā aizstāvība – atzinumu sagatavošana un dalība sarunās ar lēmumu pieņēmējiem pēc biedru pieprasījuma);
 • prioritāte – atbalsts bibliotēkām Latvijas reģionos un adekvāts bibliotekāru atalgojums;
 • skaidrot bibliotēku lomu un vietu sabiedrībā, palielināt izpratni par bibliotēkām, vairot sabiedrības atbalstu;

3) Bibliotekāru motivācijas celšana:

 • atbalstīt un piedalīties bibliotekāru profesionālajā pilnveidē;
 • veicināt labākās pieredzes un inovāciju pārnesi (popularizēt labāko pieredzi un inovācijas – Latvijas bibliotēku pieredzes popularizēšana tepat Latvijā, ārzemju pieredzes pārnese uz Latviju, Latvijas pieredzes popularizācija ārvalstīs);
 • iedvesmot bibliotekārus, aizraut ar idejām;

4) Biedrības darbības pilnveide un attīstība:

 • stiprināt reģionālās nodaļas (sakārtot reģionālo nodaļu nolikumus, izveidot reģionālo nodaļu sadaļas biedrības tīmekļa vietnē, valdes atbalsts reģionālo nodaļu vadītājiem);
 • reorganizēt sekciju darbu;
 • pilnveidot biedrības dokumentāciju (aktualizēt statūtus, sakārtot iekšējo dokumentāciju: apliecinājumi, pasākumu programmas, veidlapas, biedrības dokumentu arhīvs);
 • uzlabot biedrības komunikāciju (attīstīt biedrības tīmekļa vietni un pozicionēt to par centrālo biedrības komunikācijas rīku, turpināt darbību biedrības Facebook lapā, darīt pieejamus valdes sēžu protokolus, vairāk sniegt informāciju par to, ko dara valde un biedrība);
 • izvērst sadarbību ar citām nozares organizācijām (Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija, Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība, ārvalstu bibliotekāru biedrības).

Darbības instrumenti:

biedrības tīmekļa vietne un Facebook lapa; konferences u. c. nozares norises; projekti; informācijas veidošana un izplatīšana; aptaujas; sarunas; kampaņas; konkursi; pieredzes apmaiņas braucieni.


Rezultāti:

1) Bibliotekāru sabiedrības saliedēšana:

 • biedrības biedri jūtas piederīgi un iesaistīti, saņem nepieciešamo informāciju un atbalstu, izsaka viedokli, ierosina idejas un piedalās to īstenošanā;
 • ir pieaudzis biedru skaits;
 • biedrība ir populāra un atpazīstama, biedrības darbs tiek atzinīgi novērtēts;

2) Interešu aizstāvība:

 • sabiedrība ir informēta par bibliotēkām un to darbu, atzinīgi to novērtē, atbalsta bibliotēkas;
 • ir pozitīvi ietekmēti lēmumi, kas attiecas uz bibliotēku darbu, augusi valdības un pašvaldību izpratne par bibliotēkām, atbalsts tām;
 • bibliotekāra profesija ir prestiža un tiek adekvāti novērtēta;

3) Bibliotekāru motivācijas celšana:

 • notiek biedrības konferences un citi biedrības atbalstīti bibliotekāru profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi;
 • regulāri tiek izplatīta informācija par jaunākajām idejām, labāko pieredzi, inovācijām, aktuālajiem pētījumiem;
 • Latvijas bibliotēku darbs ir zināms starptautiskā līmenī;
 • bibliotekāri ir iedvesmoti, pašapzinīgi un idejām bagāti;

4) Biedrības darbības pilnveide un attīstība:

 • biedrības biedriem ir skaidra biedrības darbība, biedri ir informēti par biedrībā notiekošo;
 • ir spēcīgas reģionālās nodaļas un sekcijas;
 • biedrības tīmekļa vietne ir centrālais informācijas resurss biedrības biedriem;
 • notiek cieša sadarbība ar citām nozares biedrībām un organizācijām.

Aicinām ieteikt tematus un lektorus konferencei 4CanGurus 2018

Jauno speciālistu sekcijas darba grupa sākusi aktīvi darboties pie 4CanGurus 2018 plānošanas. Līdz ar to aicinām ieteikt radošus tematus un enerģiskus lektorus, kuri jums būtu saistoši un iemācītu noderīgas lietas ikdienas darbam. Ja tev ir padomā kāds interesants temats, kuru tu pārzini vai kāda radoša nodarbība, arī tu vari pieteikties par lektoru!

Konferences formāts paliek nemainīgs 4 lekcijas, kurās stundas laikā lektoram ir dots laiks nelielai teorētiskai prezentācijai (līdz 10 min) un praktiskai nodarbībai (50 min). Lekcija jāvada 2 reizes, lai to varētu apmeklēt visi konferences dalībnieki.

Ieteikumus un pieteikumus gaidām līdz 1. novembrim uz e-pastu lbbjss@gmail.com.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Sniedze
LBB valdes locekle, LBB JSS vadītāja

2018. gada Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas tēma – “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina 2018. gada Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas tēmu “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”. Tēmas izvēle sasaucas ar Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) 84. ģenerālkonferences nosaukumu “Transform Libraries, Transform Societies”. 2018. gadā tā notiks Kualalumpurā, Malaizijā.

Latvijas Bibliotēku festivāls notiks 2018. gada 17.–18. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Festivāla pirmajā dienā paredzēta Latvijas bibliotekāru 19. konference, kuras noslēgumā tiks pasniegta LBB balva “Gada bibliotēka” un “Gada bibliotekārs”, otrajā dienā – Bibliotēku ideju tirgus. Konferencē tiks pārrunāti bibliotēku nozarē un darbā aktuāli temati, savukārt ideju tirgus plānots kā atraktīvs un interaktīvs pieredzes apmaiņas pasākums, kura laikā bibliotēkas prezentē savu labāko pieredzi, sasniegumus, idejas.

2018. gada Bibliotēku nedēļa notiks laikā no 23.–29. aprīlim, un tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Plašāks 2018. gada Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas uzsaukums tiks izsludināts 2018. gada sākumā.

Gribam mēs to vai ne, bet pārmaiņas ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Taču sekošana pārmaiņām un iešana līdzi tām vairs netiek uzskatīta par labāko, ko ikviens var darīt, dzīvojot pārmaiņu laikā. Lai spētu izdzīvot, dzīvot un attīstīties strauji mainīgajā pasaulē, ir jābūt soli priekšā pārmaiņām. Jaunā IFLA prezidente Glòria Pérez-Salmerón savā pirmajā publiskajā uzrunā bibliotekārajai auditorijai teica: “Mūsu loma ir daudz vairāk nekā bibliotēku un informācijas centru ikdienas vadīšana, daudz vairāk nekā vienošanās un vienprātība par bibliotēku darba standartiem un vadlīnijām, mūsu galvenais uzdevums ir būt par dzinējspēku reālām un redzamām pārmaiņām, par mūsu sabiedrības attīstības virzītājiem”.

Reaģēšana uz pārmaiņām sabiedrībā ir noiets etaps, ir pienācis laiks bibliotēkām būt tām, kas maina sabiedrību!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Latvijas Bibliotekāru biedrība