Pieteikšanās LBB pieredzes apmaiņas braucienam uz Dānijas bibliotēkām 2018. gadā

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina pieteikšanos pieredzes apmaiņas braucienam uz Dāniju 2018. gada 11.–18. augustā. Profesionālajā vidē Dānija ir pazīstama ar savām skaistajām un modernajām bibliotēkām, netradicionālajām darba metodēm un inovatīvajiem pakalpojumiem. Brauciena laikā plānots apmeklēt šādas bibliotēkas: Dānijas Karaliskā (Nacionālā) bibliotēka jeb Melnais dimants, Kopenhāgenas pilsētas bibliotēka, Orhūsas publiskā bibliotēka un kultūras centrs “Dokk1”, Herningas Centrālā bibliotēka, Billundas bibliotēka un Sonderborgas bibliotēka.

Braucienu pēc LBB pieprasījuma organizē tūrisma firma “Balt-GO”. Brauciena profesionālo saturu nodrošina LBB valde. Pēc brauciena tiks saņemts profesionālās pilnveides apliecinājums.

Ja braucienam pieteiksies pietiekams skaits akadēmisko bibliotēku pārstāvju, tiks rasta iespēja apmeklēt arī vismaz dažas Dānijas akadēmiskās bibliotēkas.

Brauciena apraksts un plašāka informācija par braucienu (PDF).

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu.

 


Kontaktinformācija jautājumiem par braucienu:
“Balt-Go” ekskursiju vadītāja Līga Pommere
tel. 29408385, e-pasts: liga.pommere@balt-go.lv


 

Ziņu sagatavojusi:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Bibliotekāru biedrību un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju

22. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2017. gada rudens sanāksme. Tās laikā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) priekšsēdētāja Māra Jēkabsone un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) priekšsēdētāja Ilona Kauce svinīgi parakstīja sadarbības līgumu, kurā LBB un LATABA vienojas par sadarbību savu biedru un citu bibliotēku nozares speciālistu saliedēšanā, profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanā, bibliotēku un bibliotekāru prestiža celšanā un interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā mērogā, bibliotēku nozares attīstībā un bibliotēku darba pilnveidē atbilstoši LBB un LATABA statūtiem.

No kreisās: Māra Jēkabsone un Ilona Kauce
Foto: Kristīne Deksne

Parakstot līgumu, LBB un LATABA apņemas rosināt un īstenot kopīgus profesionālās pilnveides pasākumus un citas nozari attīstošas norises un aktivitātes, kā arī sadarboties kopīgu projektu pieteikumu veidošanā un projektu īstenošanā, kas vērsti uz nozares attīstību. Tiks sniegts savstarpējs atbalsts dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā, kā arī, iepriekš vienojoties, nodrošināta iespēja LBB biedriem piedalīties LATABA pasākumos un otrādi.

Pateicoties uzsāktajai sadarbībai, 29. novembrī 13 LBB biedriem bija iespēja ar izdevīgiem nosacījumiem piedalīties LATABA seminārā “Personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumi bibliotēkā”.

 

Ziņu sagatavoja:
Dace Ūdre, LBB valdes priekšsēdētājas vietniece,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

Bibliotekāri aicināti uz vieslekciju – Zviedrijas pieredze mediju un informācijpratības īstenošanā bibliotēkās

6. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Zviedrijas medijpratības ekspertes, skolu bibliotēku koordinatores un lektores Sofijas Malmbergas (Sofia Malmberg) vieslekcija Latvijas bibliotekāriem “Mediju un informācijpratība bibliotēku kontekstā” (Media and information literacy in a library context).

Bibliotēku tīkla plašais pārklājums, sabiedrības uzticība, bibliotēku pieejamība un atvērtība jauniem izaicinājumiem padara bibliotēkas par būtiskiem spēlētajiem mediju un informācijpratības apguvē. Zviedrijas pieredzes iepazīšana palīdzēs Latvijas bibliotēkām veiksmīgāk apzināties savas pozīcijas medijpratības izglītības laukā, kā arī pilnveidot mediju un informācijpratības pakalpojumu piedāvājumu.

Sofija Malmberga ir arī divu medijpratības jautājumiem veltītu grāmatu autore. Viņas 2014. gadā iznākusī grāmata par bibliotekāra lomu mediju pedagoģijā (oriģinālnosaukums zviedru valodā “Bibliotekarien som medpedagog”) var tikt uzskatīta par neoficiālām vadlīnijām mediju un informācijpratības īstenošanai skolu vidē Zviedrijā. Šogad izdotajā grāmatā Sofija, izmantojot savu vairāk nekā desmit gadus ilgo darba pieredzi skolas bibliotēkā, aplūko bibliotēkas pedagoģisko potenciālu, lai sekmētu skolēnu sasniegumus mācībās (oriģinālnosaukums zviedru valodā “Skolbiblioteket som pedagogisk investering”). Šis Zviedrijas izglītības vidē šobrīd ir īpaši aktuāls temats, jo valdības līmenī ir akceptēta skolu bibliotēku loma pedagoģiskajos procesos.

Lekcija notiks angļu valodā, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā. Interesenti dalībai aicināti pieteikties līdz š.g. 1. decembrim, rakstot uz aiga.grenina@lnb.lv.

Latvijā medijpratības jautājumiem un bibliotēku lomai šīs prasmes veicināšanā pastiprināta uzmanība pievērsta pāris pēdējo gadu laikā. 2016. gada novembrī Latvijas valdība apstiprināja Kultūras ministrijas izstrādātās Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plānu, kurā medijpratība ir viens no rīcības virzieniem.

Vieslekciju organizē Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ar Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.

 

Papildu informācija:
Silvija Tretjakova
LBB Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas un LNB Bērnu literatūras centra vadītāja
Tālr.: 67716040
E-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv

Apstiprināti rezultāti LBB konkursā par dalību 29. novembra LATABA seminārā

2017. gada 29. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) organizēts seminārs “Personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumi bibliotēkā”. Pateicoties nesen uzsāktajai Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) sadarbībai ar LATABA, 15 LBB biedriem tika piedāvāta dalība seminārā par pazeminātu maksu, kas tiks segta no LBB līdzekļiem, tādējādi dodot iespēju 15 LBB biedriem seminārā piedalīties bez maksas.

Lai nodrošinātu godīgu un motivējošu dalībnieku izvēli, LBB izsludināja konkursu, kura laikā bija jāuzraksta motivācija, kāpēc vēlas piedalīties seminārā, kā arī jāapraksta, kā seminārā iegūtās zināšanas tiks izmantotas un/vai nodotas tālāk. Konkursam pieteicās 14 interesenti, un konkursa atlasi izturēja 13 LBB biedri:

 • Baiba Mūze, “Tieto Latvia”;
 • Silvija Mūrniece, Alūksnes pilsētas bibliotēka;
 • Zigrīda Knostenberga, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka;
 • Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka;
 • Indra Logina, Gulbenes novada bibliotēka;
 • Daiga Poča-Lapiņa, Madonas novada bibliotēka;
 • Vivita Armanoviča, Jelgavas pilsētas bibliotēka;
 • Gida Zepkāne, Rīgas Centrālā bibliotēka;
 • Ginta Dubrovska, Valkas novada centrālā bibliotēka;
 • Aelita Biķerniece, Bauskas Centrālā bibliotēka;
 • Vija Nagle, Talsu Galvenā bibliotēka;
 • Antra Vasiļevska, Kokneses pagasta bibliotēka;
 • Gaļina Sabļina, Ogres Centrālā bibliotēka.

Apsveicam!

Informācija par semināru un tā programma pieejama LATABA tīmekļvietnē.

 

Latvijas Bibliotekāru biedrības valde

IFLA Starptautiskās aizstāvības programmas aktualitātes – oktobris 2017

Atzīmējot gadadienu kopš izveidota Starptautiskā aizstāvības programma (International Advocacy Programme, IAP), Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ir publicējusi “IAP aktualitātes – oktobris 2017”, tādējādi apliecinot pasaules bibliotekāru kopienas vēlmi atbalstīt bibliotēku iekļaušanu Nacionālajos attīstības plānos (National Development Plans).

Dalībnieki no vairāk nekā 75 valstīm īsteno bibliotēku interešu aizstāvības aktivitātes, lai pierādītu, cik būtisku lomu attīstībā ieņem bibliotēkas, kā arī lai nodrošinātu bibliotēku iekļaušanu ANO ilgtspējīgas attīstības programmas (United Nations 2030 Agenda) plānošanā un norišu īstenošanā. Līdzās IAP dalībvalstīm šajā kampaņā aktīvi iesaistījušās arī citas pasaules valstis, rezultātā uzskatāmi atspoguļojot bibliotekārās kopienas vēlmi un interesi stiprināt šo kampaņu.

IAP aktualitātes – oktobris 2017” ietver informāciju par aktivitātēm un plāniem, kas īstenoti no 2017. gada maija līdz 2017. gada oktobra beigām. Informatīvais materiāls ir dalīts četros reģionos: Āfrika, Āzija un Okeānija, Eiropa, Latīņamerika un Karību jūras reģions, jo tajos iepriekš minētajā laika periodā notikuši seši IAP reģionālie darbsemināri (IAP Regional Workshops). Februārī un maijā tika publicēta informācija par tām IAP aktivitātēm, kas īstenotas laika periodā no 2016. gada novembra līdz 2017. gada maijam.

Starptautiskā aizstāvības programma izstrādāta 2016. gadā. Tās mērķis ir stiprināt bibliotēku lomu ANO ilgtspējīgas attīstības programmas un mērķu (United Nations 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals, SDGs) plānošanā, kā arī plānoto norišu īstenošanā. Realizējot šo programmu, IFLA tiecas stiprināt bibliotēku interešu aizstāvju kopienu, lai tā skaidri formulētu iespējas, kuras veicina bibliotēku un informācijas speciālistu atpazīstamību, un uzsver šo nozaru pārstāvju pozitīvo ietekmi ANO ilgtspējīgas attīstības programmas mērķu sasniegšanā.

IAP aktualitātes: https://www.ifla.org/node/16732
Uzzini vairāk: https://www.ifla.org/libraries-development

 

Informāciju pēc IFLA materiāliem sagatavojusi:
LBB valdes locekle
Krista Annija Lauberga

Izsludināta pieteikšanās 11. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balvai

Latvijas bibliotēkas ir aicinātas pieteikties EIFL (Electronic Information for Libraries) Publisko bibliotēku inovāciju balvai.

Iespēja pretendēt uz balvu EIFL Public Library Innovation Award konkursa kārtībā tiek piedāvāta ikvienai Latvijas publiskajai bibliotēkai, kas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un piedāvā inovatīvus pakalpojumus, tādējādi uzlabojot savas kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Pieteikumi tiek pieņemti jomās, kas atbilst ANO ilgtspējīgas attīstības (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development) kritērijiem:

 • ekonomiskā labklājība un nodarbinātība;
 • zemkopība un ilgtspējīga lauksaimniecība;
 • veselība un higiēna;
 • e-iekļaušana (digitālā iekļaušana);
 • dzimumu līdztiesība un iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm;
 • izglītība visiem;
 • klimata izmaiņas un citi vides jautājumi.

Latvijas bibliotekāri, pastāstiet pasaulei par saviem 21. gadsimta pakalpojumiem! Galvenā balva – 1500 ASV dolāru, sertifikāts un plašas publicitātes iespējas EIFL globālajos komunikāciju tīklos.

Konkursa pieteikumi tiks pieņemti līdz 2018. gada 11. janvārim angļu, franču, krievu un spāņu valodā. Pakalpojumam un/vai aktivitātei, par kuru tiek iesniegts pieteikums konkursā, ir jābūt tajā brīdī spēkā esošam.

Šī ir jau 11. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balva. Vairāk uzzini EIFL tīmekļvietnē.

 

Pēc EIFL informācijas sagatavojusi:
LBB valdes locekle
Krista Annija Lauberga

1236
Latvijas Bibliotekāru biedrība